Est­niskt ny­för­värv ska lö­sa TPS an­falls­pro­blem

» Vär­var ock­så ser­bisk back från FC Hon­ka.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & ANNONSER - Fred­rik Hägg­man

FOTBOLL. Li­ga­ny­kom­ling­en TPS käm­par i bot­ten­skik­tet i se­ri­e­ta­bel­len och trä­na­ren Mi­ka Lau­ri­ka­i­nen har sär­skilt lyft fram an­fal­let som en akil­les­häl.

Klub­ben har nu teck­nat kon­trakt med två nya spe­la­re: est­nis­ke an­fal­la­ren Al­bert Pro­sa och ser­bis­ke mitt­bac­ken Želj­ko Sa­vi . BÅ­DA TVÅ har er­fa­ren­het av den fins­ka li­gan.

Pro­sa kom­mer när­mast från Val­let­ta som spe­lar i mal­te­sis­ka li­gan. 27-åring­en har stått för tre mål på tio mat­cher i klub­ben. Un­der sä­song­en 2016 spe­la­de han i Ro­vani­e­men Pal­lo­seu­ra, där han gjor­de två mål på tio mat­cher.

Mest fram­gång har han haft i den est­nis­ka li­gan, med ett sal­do på 136 mål på 274 mat­cher.

DEN 30-ÅRI­GE mitt­bac­ken Sa­vi an­slu­ter från årets and­ra li­ga­ny­kom­ling FC Hon­ka.

Un­der si­na fy­ra år i Fin­land har han hun­nit spe­la 97 li­ga­mat­cher och vin­na li­ga­guld med SJK 2016.

– Vi käm­par för att be­hål­la vår li­gaplats än­da till slu­tet, och får nu två kva­li­tets­spe­la­re som stär­ker trup­pen. Pro­sa är en ut­märkt av­slu­ta­re, vil­ket är pre­cis vad vi har be­hövt. Sa­vi å sin si­da bi­drar med le­dar­skap och er­fa­ren­het i back­lin­jen. Vi har haft pro­blem i bå­da än­dor den se­nas­te ti­den, kom­men­te­rar Mi­ka Lau­ri­ka­i­nen i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.