Sa­go­skå­pen ska­par jobb i Ne­pal

» Konst­nä­ren Mar­kus Forss stäl­ler ut i Kasnäs.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Johan Backas 050-562 1258 johan.backas@au­me­dia.fi

SAGOSKÅP.

Na­i­vis­ten Mar­kus Forss har den här som­ma­ren ställt ut si­na kre­a­tio­ner på gal­le­ri­et Gam­la re­span i Kasnäs. Han är nöjd över an­ta­let be­sö­ka­re till ut­ställ­ning­en, som är öp­pen till näs­ta vec­kas onsdag.

Han har nu kon­cen­tre­rat sig allt me­ra på att istäl­let för tra­di­tio­nel­la tav­lor ska­pa hem­teat­rar, sagoskåp el­ler fa­mil­je­tem­pel el­ler vad man nu vill kal­la dem. De är små skåp som fö­re­stäl­ler nå­gon si­tu­a­tion, of­tast med en re­jäl por­tion hu­mor in­ba­kad.

ÅBOMOTIV.

På be­ställ­ning av en kund till­ver­ka­des en Åbo­ver­sion av torg­han­deln. EF­TERSOM FORSS bor i Ne­pal, för­u­tom un­der monsun­ti­den då han be­sö­ker Fin­land, är många skåp in­spi­re­ra­de av de land­ska­pen.

– Men jag har ock­så skär­gårds-, ba­stu-, och Åbomotiv, sä­ger Forss.

HAN HAR EN bak­grund som hov­mäs­ta­re och re­stau­rang­ä­ga­re in­nan han sad­la­de om till konst­när för 30 år se­dan.

Ef­tersom han bott ute i skär­går­den känns det ex­tra bra med en ut­ställ­ning i Kasnäs.

SKÅPEN LÅ­TER han till­ver­ka i Ne­pal i sam­ar­be­te med tre lo­ka­la hant­ver­ka­re.

Doc­kor­na är till­ver­ka­de av en deg gjord på mjöl, salt och vat­ten. De bränns i ugn in­nan de må­las och lac­kas.

– Jag kom­mer ald­rig att bli rik så jag har gett upp det må­let. Men det känns bra att kun­na sys­sel­sät­ta de tre ne­pa­le­ser­na, de till­hör ett läg­re kast så san­no­likt skul­le de an­nars tving­as sö­ka jobb ut­om­lands, sä­ger Forss.

● Ut­ställ­ning ”Knock knock on he­a­ven’s do­or” är öp­pen till ons­da­gen den 15 augusti i gal­le­ri­et Gam­la re­span i Kasnäs.

JOHAN BACKAS

Mar­kus Forss sät­ter mest fo­kus på dem nu för ti­den. Här det förs­ta skå­pet som han gjor­de åt sin egen mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.