ÅA får mil­jon­stöd av EU

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

FORSK­NING. In­no­va­tions­rå­det vid Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen har be­vil­jat 34 mil­jo­ner eu­ro i un­der­stöd till 14 oli­ka pro­jekt.

Ett av dem är pro­jek­tet High­lift vid Åbo Aka­de­mi som får 2,47 mil­jo­ner. Pro­jek­tet ut­veck­lar en ny sorts vär­me­pump för ex­tremt höga tem­pe­ra­tu­rer in­om in­du­strin. Me­to­den ska er­sät­ta pan­nor som drivs med fos­si­la bräns­len.

I pro­jek­tet in­går ock­så del­ta­ga­re från Nor­ge och Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.