Ny ex­pert på skä­ri­tra­fik

» Ja­ri Ni­e­mi­nen är ny sak­kun­nig in­om skär­gårds­tra­fi­ken.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Det blå­ser nya vin­dar in­om skär­gårds­tra­fi­ken i Åbo­land. NTM-cen­tra­lens lång­va­ri­ga tra­fik­in­spek­tör

Sir­pa Van­ha­la har gått i pen­sion (ÅU 9.6) och hen­nes jobb som sak­kun­nig in­om skär­gårds­tra­fi­ken sköts nu av

Ja­ri Ni­e­mi­nen.

Han ver­kar va­ra rätt man på rätt plats. Han har en styr­man­sex­a­men från sjö­mans­sko­lan i Rau­mo och han har seg­lat som lätt­ma­tros och styr­man på bland an­nat Gustaf Erik­sons och Lang Ships far­tyg.

När han var över­styr­man på Ron­ja Marins m/s Rio­na gick rut­ten från Dals­bruk och Ko­ver­har över Skif­tet och Ålands hav mot Sve­ri­ge så den åbo­länds­ka skär­går­den är ock­så väl­be­kant för ho­nom.

DESS­UTOM har han stu­de­rat för­valt­ning och re­gi­on­ut­veck­ling vid uni­ver­si­tet i Va­sa, pro gradu-av­hand­ling­en ska hand­la om skär­gårds­tra­fik.

Sjö­mans­bak­grun­den och stu­di­er- na ger ho­nom go­da för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra av job­bet.

– Jag tror att det är en bra kom­bi­na­tion som kan ge nya in­falls­vinklar, sä­ger Ni­e­mi­nen på näs­tan fel­fri svens­ka.

Han job­ba­de pa­ral­lellt med Van­ha­la se­dan no­vem­ber och sat­te sig in i hur skär­gårds­tra­fi­ken fun­ge­rar.

Han fick be­kan­ta sig med al­la rut­ter i den åbo­länds­ka skär­går­den utom Houtskärsut­ten som han nu har be­sökt på egen hand.

FÖRBINDELSEBÅTSFLOTTAN är gam­mal och i stort be­hov av för­ny­el­se. Men det är lät­ta­re sagt än gjort.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­ets och riks­da­gens bud­getra­mar ger in­te myc­ket spel­rum och som upp­hand­la­re av skär­gårds­tra­fi­ken mås­te NTM-cen­tra­len an­pas­sa sig ef­ter de peng­ar som finns.

– Det skul­le ab­so­lut va­ra bra att för­nya ton­na­get, men det finns in­te ut­rym­me att öka kost­na­der­na. Det är ett di­lem­ma som vi mås­te lö­sa.

Re­de­ri­er­nas möj­lig­he­ter att in­ve­ste­ra i nya far­tyg är ock­så be­grän­sa­de. Att lå­ta byg­ga en ny båt om kon­trak­tet med NTM-cen­tra­len en­dast är fem år är en risk­tag­ning som få vå­gar ta. ATT in­gå läng­re kon­trakt på till ex­em­pel tio år är hel­ler ing­en ga­ran­ti för att far­tygs­flot­tan mo­der­ni­se­ras.

Skär­går­dens av­folk­ning sker i snabb takt och NTM-cen­tra­len be­ta­lar en viss sum­ma till re­de­ri­er­na var­je må­nad, obe­ro­en­de om det finns ef­ter­frå­gan el­ler in­te.

– Kon­trak­ten är gans­ka taj­ta och de bor­de bli mer flex­ib­la. Har vi ett ti­o­års­kon­trakt med nå­gon, och för­hål­lan­de­na i skär­går­den änd­ras så är det in­te hel­ler bra. Till ex­em­pel på Kor­porut­ten blev många öar tom­ma strax ef­ter att vi skri­vit kon­trak­tet. Ef­ter­frå­gan på tra­fi­ken är in­te li­ka stor som för fem, tio år se­dan, sä­ger Ni­e­mi­nen.

DET mest op­ti­ma­la skul­le va­ra att sty­ra tra­fi­ken dit ef­ter­frå­gan är störst och pas­sa­ge­rar­na är en kom­bi­na­tion av fast­bo­en­de, del­tids­bo­en­de, tu­ris­ter och fö­re­tag.

Så­da­na rut­ter är till ex­em­pel Utörut­ten och Par­gasrut­ten. Tung­trans­por­ter­na och per­son­tra­fi­ken kun­de skö­tas skilt så att mind­re och snab­ba­re bå­tar skul­le kö­ra pas­sa­ge­ra­re i syn­ner­het som­mar­tid då be­ho­vet är som störst. IN­FÖR näs­ta upp­hand­ling av Utö­tra­fi­ken har Ni­e­mi­nen re­dan träf­fat oli­ka tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer för att hö­ra vad de har att er­bju­da och hur de ser på tra­fi­ken.

Näs­ta steg är åka en tur med m/s Ei­vor för att lå­ta skär­gårds­bor, del­tids­bor, fö­re­ta­ga­re och tu­ris­ter kom­ma till tals.

Kon­cep­tet är nytt och ger Ni­e­mi­nen och hans kol­le­gor vik­tig in­for­ma­tion om an­vän­dar­nas be­hov och öns­ke­mål.

– Ti­di­ga­re hör­de man vis­ser­li­gen kom­mu­ner­na och ord­na­de ett in­for­ma­tions­mö­te. Men mö­te­na gav in­te så myc­ket ef­tersom pla­ner­na re­dan var näs­tan fär­di­ga. Nu har vi tid på oss och det är lät­ta­re att be­gä­ra an­bud på tra­fi­ken då vi vet hurudant be­ho­vet är.

Jag tyc­ker tu­ris­ter­na kan be­ta­la. Fast­bo­sat­ta och fri­tids­bo­en­de skul­le få åka gra­tis, de be­ta­lar re­dan fas­tig­hets­skatt för si­na hus i skär­går­den til stat och kom­mun.

DEN käns­li­ga frå­gan om skär­gårds­tra­fi­ken ska kos­ta el­ler in­te är nå­got som Ni­e­mi­nen först in­te vill ta ställ­ning till.

Men ef­ter att ha frå­gat ho­nom tre gång­er om han tyc­ker det är en bra idé får jag slut­li­gen ett svar.

– Jag tyc­ker tu­ris­ter­na kan be­ta­la. Fast­bo­sat­ta och fri­tids­bo­en­de skul-

le få åka gra­tis, de be­ta­lar re­dan fas­tig­hets­skatt för si­na hus i skär­går­den till stat och kom­mun.

– Gra­tis för­bin­del­se­båts­tra­fik ger in­te hel­ler rum för mark­nads­be­stämd tu­rist­tra­fik un­der hög­sä­song, vil­ket gör det svå­ra­re för pri­vat­fö­re­ta­ga­re att ge sig in på mark­na­den.

MEN helt lätt är det in­te att in­fö­ra av­gif­ter och i syn­ner­het in­te att be­stäm­ma vem som är tu­rist och vem som ska få ska gra­tis.

Frå­gan mås­te ock­så ut­re­das ur ett jäm­ställd­hets­per­spek­tiv.

– Vi mås­te hö­ra med Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et och and­ra myn­dig- he­ter om det är okej att vis­sa be­ta­lar och and­ra in­te gör det. Vi mås­te ock­så fun­de­ra på hur man be­vi­sar att man är fast- el­ler fri­tids­bo­en­de. Kanske det kun­de lö­sas med nå­got slags sä­song­kort. I sista hand är be­slu­tet po­li­tiskt.

NTM-CEN­TRA­LEN har ock­så gjort vis­sa för­änd­ring­ar i ar­bets­upp­gif­ter­na. Ni­e­mi­nen an­sva­rar nu en­sam för för­bin­del­se­far­ty­gen, me­dan hans kol­le­ga Ta­pa­ni Jaakko­la an­sva­rar för lands­vägs­fär­jor­na.

Näs­ta an­buds­run­da gäl­ler tra­fi­ken på Utörut­ten och Na­gu nor­ra rutt.

KIM LUND

19.11.1990 i Yli­här­mä. I Åbo.Ny sak­kun­nig för för­bin­del­se­båts­tra­fi­ken.Sjung­er i kör, spe­lar pi­a­no, skö­ter för­tro­en­de­upp­drag in­om Fin­lands scou­ter.Har ing­en, men jag har va­rit myc­ket i Iniö. Där är idyl­liskt och där finns en stark käns­la av sam­hö­rig­het.Det blir me­ra kött, men jag skul­le vil­ja äta me­ra fisk. Vin. SAK­KUN­NIG. Ja­ri Ni­e­mi­nen är ny sak­kun­ning för skär­gårds­tra­fi­ken vid NTM-cen­tra­len. Han har ef­ter­trätt tra­fik­in­spek­tör Sir­pa Van­ha­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.