Skarv­be­stån­det mins­kar i Åbo­land

» I Par­gas har an­ta­let ko­lo­ni­er mins­kat kraf­tigt de se­nas­te åren. I he­la lan­det finns i dag cir­ka 26 700 skarv­bon.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Kim Lund

An­ta­let skarv­bon i Skär­gårds­ha­vet har mins­kat med 7 pro­cent jäm­fört med i fjol. Nu finns det cir­ka 5 700 skarv­bon.

Det här vi­sar Fin­lands mil­jö­cen­trals se­nas­te sta­tistik.

Ser man till Åbo­land syns ock­så en minsk­ning av skarv­ko­lo­ni­er­na.

KOLONIN PÅ Lil­la Äggskär i Na­gu som år 2011 ha­de 2 000 skarv­bon finns in­te läng­re och fle­ra and­ra ko­lo­ni­er har ock­så upp­lösts och sökt sig vi­da­re.

En­ligt mil­jö­cen­tra­len finns en­dast en ko­lo­ni kvar, den på Svart­bå­dan vid färj­rut­ten mel­lan Par­gas och Ki­mi­to. Där finns nu 22 bon, vil­ket är en kraf­tig minsk­ning jäm­fört med topp­å­ret 2011 då där häc­ka­de 300 skarv­par.

I Ki­mi­to­öns kom­mun finns in­te en en­da skarv­ko­lo­ni kvar. I Åbo skär­gård finns det två ko­lo­ni­er.

HAVSÖRNENS snab­ba till­växt är den störs­ta en­skil­da or­sa­ken till minsk­ning­en, sä­ger äld­re fors­ka­re Mark­ku Mikko­la-Roos vid Fin­lands mil­jö­cen­tral.

– Havsör­nen har öde­lagt fle­ra ko­lo­ni­er och man kan sä­ga att när havs­ör­nar ökar i an­tal, mins­kar an­ta­let skar­var.

Fin­lands störs­ta ko­lo­ni finns ut­an­för Nys­tad där det finns 2 380 bon. Där mins­ka­de an­ta­let bon med 500 styc­ken. Ock­så här an­ses havsör­nen va­ra den störs­ta or­sa­ken.

Som mest ja­ga­de 20 havs­ör­nar på en gång vid ön Ur­poi­nen där kolonin finns. SAM­MAN­LAGT finns det 49 skarv­ko­lo­ni­er i Fin­land på 85 öar el­ler skär. Det mot­sva­rar en yta på 65 hek­tar.

KIM LUND

SKARVÖ. Skarv­ko­lo­nin på ön Ur­poi­nen ut­an­för Nys­tad är Fin­lands störs­ta med över 2 300 bon. Men an­ta­let har mins­kat med 500 jäm­fört med i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.