”Jag tror in­te To­ve skul­le ha gil­lat det”

» Ing­en vet hur många ex­em­plar det finns av den nya mu­min­mug­gen som sål­des en­bart på To­ve Jans­son fö­del­se­dag igår.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Lin­nea de la Cha­pel­le SPT

Om nå­got blir till­räck­ligt dyrt finns det all­tid en risk att det upp­står pi­rat­ko­pi­or på mark­na­den. Wen­zel Hagelstam

Den upp­haus­sa­de mugg le­der till en mass­hy­ste­ri som To­ve Jans­sons mo­ral in­te skul­le ha tillå­tit sä­ger sam­la­ren och an­tik­hand­la­ren Wen­zel Hagelstam.

–Mark­nads­fö­rings­kne­pet är in­te kor­rekt och det är hemskt myc­ket mot To­ve Jans­sons tan­ke­värd. Hon var väl­digt strikt, kor­rekt och or­dent­lig och dess­utom otro­ligt spar­tansk. Hon skul­le in­te va­ra den som hop­par jäm­fo­ta för den här mass­hy­ste­rin, sä­ger sam­la­ren och konst­hand­la­ren Wen­zel Hagelstam.

Hagelstam kän­de To­ve Jans­son och be­sök­te hen­ne då och då och be­rät­tar att hen­nes atel­jé var den an­språks­lö­sas­te atel­jé han nå­gon­sin sett.

–Jag vet för­stås in­te, men jag tror in­te hon skul­le ha gil­lat det här.

Hagelstam rik­tar skarp kri­tik mot Moo­min Cha­rac­ters och till­ver­ka­ren Fis­kars (som pro­du­ce­rar mug­gen un­der va­ru­mär­ket Ara­bia) val att in­te be­rät­ta hur många mu­min­mug­gar som pro­du­ce­rats.

–Jag tyc­ker in­te alls det är kor­rekt, det är fusk. Det är li­te sam­ma sak som att un­dan­hål­la fak­ta på bör­sen. Att ba­ra säl­ja mug­gen en dag är okej, men att in­te med­de­la an­ta­let är omo­ra­liskt. EN­LIGT Hagelstam kö­per många nu den nya mu­min­mug­gen ba­ra för att man tän­ker att det kan va­ra lön­samt då de kan va­ra få till an­ta­let och där­med sti­ga i vär­de. Han tror än­då in­te att mug­gar­na kom­mer bli värst vär­de­ful­la.

–Jag miss­tän­ker att an­ta­let är gans­ka stort så jag tror in­te att de har nå­got vär­de. Man ska ock­så kom­ma ihåg att Fin­land är ett fruk­tans­värt mi­ni­land när det gäl­ler vår be­folk­ning. Vi är li­te på fem mil­jo­ner män­ni­skor. Re­dan 400 mug­gar är in­te alls nå­gon li­ten mängd i fram­ti­den, sä­ger Hagelstam och syf­tar på den säll­syn­ta ”Fa­zer-mu­min­mug­gen” från 2014 som det en­dast finns 400 av.

DEN LIL­LA mark­na­den är ock­så en bi­dra­gan­de or­sak till att pri­set in­te kom­mer att ske­na me­nar han. Hagelstam an­ser näm­li­gen in­te att mu­min­mug­gar­na har nå­got in­ter­na­tio­nellt vär­de.

–Mu­min är än­då li­te kne­pigt då ja­pa­ner­na ock­så är in­tres­se­ra­de.

Om den nya mu­min­mug­gen än­då sti­ger i vär­de tror Hagelstam att nå­gon be­stäm­mer sig för att till­ver­ka yt­ter­li­ga­re ex­em­plar.

– Om nå­got blir till­räck­ligt dyrt finns det all­tid en risk att det upp­står pi­rat­ko­pi­or på mark­na­den, sä­ger Hagelstam.

Var­för folk är så in­tres­se­ra­de av just mu­min­mug­gar tror Hagelstam har och gö­ra med dess en­kel­het.

–Till och med en femå­ring för­står att det är en mugg med Mu­min på. Det är en­kelt att för­stå och man be­hö­ver in­te sät­ta sig in i nå­got el­ler ve­ta nå­got mer om pro­duk­ten.

HAGELSTAM har sam­lat på oli­ka fö­re­mål i 45 år och tyc­ker det är en väl­digt in­tres­sant hob­by, men han är ir­ri­te­rad på da­gens sam­lar­kul­tur. En­ligt ho­nom kan man in­te ska­pa ett sam­lar­in­tres­se ge­nom att pro­du­ce­ra nå­got ut­an ett sam­lar­in­tres­se upp­står spon­tant då man be­stäm­mer sig för att bör­ja sam­la på nå­got in­tres­sant.

– Där­för är jag li­te sur på Ara­bia. De har re­dan länge haft fle­ra se­ri­er, till ex­em­pel tall­ri­kar som ut­kom­mer var­je år. Då man köpt ett par av de här års­tall­ri­kar­na vill man ju ha näs­ta års och näs­ta år och så blir man fast i spin­del­nä­tet. Sen när sam­la­ren till ex­em­pel dör säljs he­la kol­lek­tio­ner till oss. Man kan in­te säl­ja en fär­dig sam­ling, det är ju ing­et ro­ligt.

Som konst­hand­la­re fö­re­drar Hagelstam att sam­la på fö­re­mål som har gjorts un­der en läng­re tid. På det sät­tet sam­lar man ock­så på histo­ria tyc­ker han. Han på­min­ner ock­så om att man kan sam­la på så­dant som är gra­tis.

–Jag läs­te ny­li­gen i en nek­ro­log om en man som var känd för att sam­la på sa­ker som in­te kos­tar någon­ting. Som barn sam­la­de jag till ex­em­pel på tänd­sticks­as­kar­nas eti­ket­ter. Man kan sam­la på vad som helst, men mu­min­mug­gar är ingen­ting att sam­la på tyc­ker jag. Det är en kom­mer­si­ell bu­si­ness, sä­ger sam­la­ren Wen­zel Hagelstam.

A L T II

EFTERTRAKTAD. Många av mug­gar­na, som kos­ta­de 29,90, var bums till sa­lu på nä­tet – ibland med ett pris på tvåtu­sen eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.