De fin­länds­ka båt­hu­sen

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Ett båt­hus är en oi­so­le­rad nyt­to­bygg­nad som är pla­ce­rad vid en strand, helt och hål­let på vatt­net och främst av­sedd för för­va­ring av bå­tar, men ock­så av båt- och fis­ke­ut­rust­ning. Man har kun­nat kö­ra in en båt i hu­set och till vin­tern har man vin­schat upp bå­ten i takspar­rar­na.

Båt­hu­sen el­ler båt­skju­len i in­sjötrak­ter­na lig­ger dä­re­mot helt på land. Där dras bå­tar­na in på räls. Ett båt­skjul är of­ta en glest byggd, tak­lik­nan­de, knut­tim­rad kon­struk­tion som en­bart an­vänds för för­va­ring av bå­tar.

BÅT­HUS SOM står i vatt­net kan grovt de­las in i så­da­na som är bygg­da på på­lar el­ler på sten­kis­tor. Of­ta har de fun­da­ment där oli­ka tek­ni­ker kom­bi­ne­ras be­ro­en­de på hur bygg­plat­sen är be­skaf­fad.

Om som­ma­ren ska båt­hu­sen skyd­da bå­tar­na mot so­len. För trä– och plast­bå­tar är kom­bi­na­tio­nen sol­ljus och salt­vat­ten för­ödan­de. En båt som för­va­ras i skug­ga har en av­se­värt läng­re livs­tid. Där­för för­sö­ker man all­tid pla­ce­ra in­gångs­öpp­ning­en på skugg­sidan och om möj­ligt ut­rus­ta den med dör­rar. Om vin­tern his­sas bå­tar­na upp med tal­jor. Bå­tar­na häng­er se­dan från takspär­rar ovan­för vatt­net som fry­ser till is. På så sätt för­va­ras trä­bå­tar­na i la­gom fuk­tig luft där trä­et in­te tor­kar för myc­ket el­ler spric­ker.

I BÄS­TA FALL bil­dar båt­hu­sen med till­hö­ran­de öv­ri­ga kon­struk­tio­ner rums­ligt in­tres­san­ta och fa­sci­ne­ran­de strand­mil­jö­er.

Ef­tersom båt­hu­sens kon­struk­tio­ner ut­sätts för hårt sli­tage vid vat­ten­y­tan har man ge­nom ti­der­na of­ta tving­ats för­stär­ka och re­pa­rea dem. Det gör att man säl­lan ser båt­hus som har be­va­rats i ur­sprung­ligt skick.

Det älds­ta i näs­tan ur­sprung­ligt skick som Ka­ta­ri­i­na Sewón på­träf­fat, och som finns med i boken, är det gam­la båt­hu­set på Lofs­dals gård i Par­gas.

● Käl­la: Båt­hu­set av Ka­ta­ri­i­na Sewón

KA­TA­RI­I­NA SEWÓN

LOFSDAL. Det älds­ta båt­hu­set som Ka­ta­ri­i­na Sewón stött på är från 1700-ta­let och finns i Par­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.