Var sjät­te bi­list blir sur om nå­gon ska över vägen

» Mer än varan­nan bil­fö­ra­re med­ger att de skul­le kun­na vi­sa me­ra hän­syn till fot­gäng­a­re.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Lät­ta på ga­sen när du när­mar dig ett över­gångs­stäl­le, upp­ma­nar Tra­fik­skyd­det, som har ut­rett vad fin­län­dar­nas har för åsikt om trafiksäkerhet. En­ligt en­kä­ten an­ser de fles­ta fin­län­da­re att fot­gäng­a­re är tryg­ga i Fin­land.

An­sva­ret för sä­ker­he­ten vid över­gångs­stäl­len an­ses främst lig­ga hos bi­lis­ter­na samt de­ras age­ran­de och at­ti­ty­der.

– Näs­tan sex­tio pro­cent med­ger att de skul­le kun­na va­ra mer hän­syns­ful­la gente­mot and­ra. Det är po­si­tivt att män­ni­skor in­ser sin egen roll i tra­fi­ken. Ge­nom att för­bätt­ra sitt be­te­en­de blir tra­fi­ken säk­ra­re. Det gäl­ler al­la som rör sig i tra­fi­ken, in­te ba­ra bi­lis­ter­na, sä­ger Tra­fik­skyd­dets or­ga­ni­sa­tions­chef Pa­si An­te­ro­i­nen.

I SAM­BAND med skol­star­ten ut­ma­nar Tra­fik­skyd­det al­la vux­na att för­bätt­ra tra­fik­kul­tu­ren och ge sko­le­le­ver­na en trygg skol­väg.

– Vi har upp­täckt att män­ni­skor har en fel­ak­tig upp­fatt­ning om hur- da­na bil­fö­ra­re de är. Mer än hälf­ten av bi­lis­ter­na an­ser sig själ­va va­ra bätt­re på att föl­ja tra­fik­reg­ler­na än me­del­ta­let. Det sä­ger sig självt att de­ras upp­fatt­ning är fel­ak­tig.

KÄNSLORNAHETTAR of­ta till i tra­fi­ken. I en­kä­ten upp­ger 16 pro­cent att de kän­ner sig fru­stre­ra­de på grund av att de mås­te sak­ta in el­ler stan­na vid ett över­gångs­stäl­le.

– Tra­fi­kla­gen är full­stän­digt en­ty­dig i den­na frå­ga. Bi­lis­ter ska stan­na för fot­gäng­a­re som går över ett över­gångs­stäl­le. Än­då blir folk ir­ri­te­ra­de. Var­för då, kan man frå­ga sig?

–Bi­len får män­ni­skor att bli själ­vis­ka. Man sit­ter i sin egen bubb­la och av­skär­mas från and­ra med­tra­fi­kan­ter. Många kän­ner att de har bråt­tom från plats A till plats B. Al­la and­ra tra­fi­kan­ter är ba­ra hin­der, sä­ger An­te­ro­i­nen.

VÄXELVERKANSOM byg­ger på tra­fik­reg­ler­na blir sär­skilt tyd­lig vid över­gångs­stäl­len. Där­för upp­ma­nar Tra­fik­skyd­det al­la att sän­ka has­tig­he­ten och sig­na­le­ra tyd­ligt vad man tän­ker gö­ra.

– I tra­fi­ken finns in­te bi­lis­ter, fot­gäng­a­re och cy­klis­ter. I tra­fi­ken finns ba­ra män­ni­skor. Al­la kan för­bätt­ra sitt be­te­en­de och ska­pa en trygg tra­fik. Vi får in­te glöm­ma med­mänsk­lig­het när vi rör oss i tra­fi­ken.

70 pro­cent upp­le­ver det som tryggt att kor­sa en ga­ta på ett över­gångs- stäl­le. 58 pro­cent av de till­frå­ga­de an­ser att bi­lis­ter är bra på att ge fri pas­sage åt fot­gäng­a­re som vill gå över ett över­gångs­stäl­le.

● Cir­ka 1 200 fin­län­da­re sva­ra­de på en­kä­ten, varav 82 pro­cent ock­så kör bil. Kan­tar TNS ut­för­de en­kät­un­der­sök­ning­en i maj 2018.

ÅU-FO­TO

STAN­NA! Låt skol­bar­nen få en trygg skol­väg, upp­ma­nar Tra­fik­skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.