Ma­ra­ton­lop­pet när­mar sig med storm­steg

» Den 18 au­gusti löps det 27:e lop­pet som hed­rar den fins­ka lö­par­le­gen­dens min­ne

Åbo Underrättelser - - SPORT PAAVO NURMI MARATHON - Ya­scha Gil­bert 02-274 9900/ya­scha.gil­bert@au­me­dia.fi

I skri­van­de stund har sam­man­lagt cir­ka 2700 an­mält sig till 10 kilo­me­terslop­pet, halv­ma­ra­ton el­ler ma­ra­ton. Ut­ö­ver det är dry­ga 200 barn an­mäl­da till mi­ni­ma­ra­ton­lop­pet.

– Ar­ran­gö­rer­na hål­ler på att slut­fö­ra de sista sa­ker­na in­för näs­ta vec­ka, upp­ger till­ställ­ning­ens pro­du­cent Ka­ri Aho­nen.

SAM­MAN­LAGT FY­RA RUT­TER springs i Paavo Nur­mi Ma­rat­hon Jag del­tar i ÅU:s Paavo Nur­mi-lag för att det är så olikt mig att del­ta i ett sånt eve­ne­mang. Förs­ta ste­get var an­mä­lan. Nu gäl­ler det att ta 25 000 till (el­ler så många som 20 kilo­me­ter blir). i år. Bar­nens mi­ni­ma­ra­ton star­tar kloc­kan 11, halv­ma­ra­ton och ma­ra­ton kloc­kan 12, och sist men in­te minst ti­o­kilo­me­tersrut­ten som in­leds kloc­kan 12:20.

De ex­ak­ta rut­ter­na samt öv­rig in­for­ma­tion hit­tas på till­ställ­ning­ens of­fi­ci­el­la nät­si­da paa­vonur­mi­ma­rat­hon.fi.

Del­tar för att det in­te går att sä­ga nej till löp­gla­da, mo­di­ga kol­le­ger! Har del­ta­git i ett par halv­ma­ra­ton och Juko­la­kav­len i Pe­mar 2015. Har här­li­ga min­nen från lop­pen och ef­tersom jag än­nu ald­rig ång­rat att jag be­gett mig ut på en jog­ging­tur så fort­sät­ter jag springa.

Paavo Nur­mi

Föd­des i Åbo den 13 ju­ni 1897.

Vann nio OS-guld och tre OS-sil­ver i hans sam­man­lag­da 12 OS-lopp.

In­ne­ha­de 20 världs­re­kord på 14 oli­ka sträc­kor.

Har kal­lats lö­par­nas ko­nung, Paavo den sto­re, den fly­gan­de fin­nen och fan­tom­fin­nen.

Blev en af­färs­man och byg­ga­re ef­ter sin lö­par­kar­riär.

Var en väl­digt in­tro­vert man som in­te vil­le ha med jour­na­lis­ter att gö­ra.

In­ter­vju­a­des dock in­för hans 70-års­dag år 1967 av Fin­lands pre­si­dent Ur­ho Kek­ko­nen.

Dog den 2 ok­to­ber 1973 i Helsing­fors.

Jag del­tar i ÅU:s Paavo Nur­mi lag ef­tersom jag vill ut­ma­na mig själv, har in­te del­ta­git i ett lik­nan­de eve­ne­mang ti­di­ga­re. Det är ock­så ro­li­ga­re att trä­na då man har ett tyd­ligt mål.

Jag spring­er för att upp­rätt­hål­la kon­di­tio­nen och för att det är ro­ligt att del­ta i oli­ka lö­pe­ve­ne­mang. Har sprung­it Stock­holm Ma­rat­hon 3 gång­er och ska gö­ra det igen näs­ta år.

Jag del­tar för att jag ald­rig sprung­it nå­gon läng­re sträc­ka förr och tyc­ker om att ut­ma­na mig själv. Må­let är att or­ka springa halv­ma­ra­ton näs­ta som­mar. Dess­utom tror jag att det kom­mer att va­ra en jät­tesko­jig upp­le­vel­se att springa med så många and­ra.

YA­SCHA GIL­BERT, SOMMARREDAKTÖR, ÅU.

KLA­RA FÄLT, SOMMARREDAKTÖR, ÅU.

MO­NI­CA FORS­SELL, RE­POR­TER, ÅU.

DAN LO­LAX, RE­POR­TER, ÅU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.