Den tor­ra som­ma­ren tar kål på myg­gor­na

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

DJURLIV. Myggsur­ret är in­te sig likt den­na som­mar. Den var­ma och tor­ra som­ma­ren har för­svå­rat myg­gor­nas fort­plant­ning. Det upp­ger mygg­fors­ka­ren Juk­ka Sal­me­la vid Lapp­lands uni­ver­si­tet.

– Det är fram­för allt de myggar­ter som i van­li­ga fall kla­rar av att pro­du­ce­ra fle­ra ägg­kul­lar som till sto­ra de­lar har drab­bats un­der sen­som­ma­ren, sä­ger Juk­ka Sal­me­la.

Det är allt­så den and­ra och tred­je ge­ne­ra­tio­nen bland en del myggar­ter som har stru­kit med i som­mar­vär­men och den ut­bred­da tor­kan i år.

Juk­ka Sal­me­la job­bar till var­dags som na­tur­ve­ten­skap­lig ama­nu­ens vid Lapp­lands land­skaps­mu­se­um, men är ock­så knu­ten till Lapp­lands uni­ver­si­tet i Ro­vani­e­mi som gäst­fors­ka­re. Myg­gor är hans sto­ra pas­sion.

–Mygg­ho­nor­na be­hö­ver stil­lastå­en­de vat­ten­sam­ling­ar för att kun­na läg­ga si­na ägg. Då vat­ten­pö­lar­na av­duns­tar och tor­kar ut så blir det svå­ra­re för myg­gor­na att för­ö­ka sig, sä­ger Sal­me­la.

Till skill­nad från vad många tror är myr­mar­ker in­te spe­ci­ellt gynn­sam­ma stäl­len för myg­gor­na att för­ö­ka sig ef­tersom äg­gen of­ta blir uppät­na av skal­bag­gar el­ler fåg­lar. I sjö­ar­na är det fis­kar­na som äter upp myggäg­gen.

Hur myc­ket fär­re myg­gor är det ute i den fins­ka na­tu­ren just nu?

– Vi har inga siff­ror på det ef­tersom vi fors­ka­re in­te gör ma­te­ma­tis­ka be­döm­ning­ar på mygg­be­stån­dens om­fatt­ning. Men vi som bor i Lapp­land mär­ker ju att det är lät­ta­re att vand­ra i sko­gen och ploc­ka blå­bär el­ler hjort­ron då du in­te är om­gi­ven av ofant­li­ga mygg­svär­mar den här som­ma­ren.

Var­för brin­ner du för myg­gans till­va­ro?

–Myg­gan är en seg li­ten va­rel­se. Trots att många har för­sökt utro­ta den så kla­rar den sig all­tid. Den är ett li­tet un­der i evo­lu­tio­nen och är till och med re­si­stent mot mil­jö­gif­tet DDT. Jag be­und­rar myg­gans fräck­het att när­ma sig män­ni­skans hud för att su­ga blod en vac­ker som­mar­kväll.

Var­för be­hövs myg­gan?

–Myg­gan har ett egen­vär­de med tan­ke på artri­ke­do­men. Det finns över 3 000 myggar­ter i värl­den och de ver­kar kla­ra sig för­hål­lan­de­vis väl. Myg­gan pol­li­ne­rar ock­så frukt­träd och bär­bus­kar. Man kan sä­ga att den pro­du­ce­rar eko­system­tjäns­ter, sä­ger Sal­me­la och skrat­tar pil­le­ma­riskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.