Vin­den räd­da­de Sa­galund från el­den

» Fy­ra per­so­ner räd­da­des ur det brin­nan­de rad­hu­set i Ki­mi­to. Torsdagens vat­tenläc­kage för­svå­ra­de in­te släck­nings­ar­be­tet.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ma­ria Thö­lix 040-709 1446 ma­ria.tho­lix@au­me­dia.fi

Den häf­ti­ga bran­den som för­stör­de en rad­hus­länga i Ki­mi­to kun­de ha lett till en be­tyd­ligt stör­re ope­ra­tion.

Även om man fick lå­gor­na un­der kon­troll, spred sig den skar­pa rö­ken till många när­lig­gan­de bygg­na­der, men en sto­re­va­ku­e­ring av bland an­nat bäd­dav­del­ning­en kun­de än­då und­vi­kas.

DEN FY­RA LÄ­GEN­HE­TER sto­ra rad­hus­läng­an på In­du­stri­vä­gen bör­ja­de brin­na vid halv åt­ta-ti­den på tors­dag kväll.

Ef­ter­släck­nings­ar­be­tet på­gick he­la nat­ten och ett tju­go­tal en­he­ter från rädd­nings­ver­ket del­tog.

– Kloc­kan åt­ta på fre­dag mor­gon av­slu­ta­des själ­va ef­ter­be­vak­ning­en. Nu har brand­män­nen plat­sen un­der upp­sikt att det in­te bör­jar py­ra nå­gon­stans, sä­ger jour­ha­van­de chef Mi­ka Kon­tio.

– FO­KUS LÅG PÅ ATT räd­da män­ni­skor­na, vil­ket var oer­hört ut­ma­nan­de då rök­ut­veck­ling­en var så kraf­tig, sä­ger Kon­tio.

Fy­ra per­so­ner be­fann sig i rad­hu­set då bran­den ut­bröt. Mi­ka Kon­tio för­säk­rar att man hann få ut al­la i tid och att inga per­sonska­dor upp­stod.

Föl­jan­de ut­ma­ning var att be­dö­ma om även de när­lig­gan­de bygg­na­der­na skul­le eva­kue­ras.

Rö­ken spred sig även till bäd­dav­del­ning­en, häl­so­cen­tra­len och pen­sio­närs­bo­stä­der­na i Solkul­la.

– Vi ha­de brand­män på plats in­ne i bygg­na­der­na som av­vak­ta­de lä­get och såg till att föns­ter och ven­ti­la­tio­nen var stäng­da.

OCK­SÅ ETT TI­O­TAL när­lig­gan­de rad­hus eva­ku­e­ra­des till stor del, främst av an­hö­ri­ga, och in­vå­nar­na ha­de möj­lig­het att ta sig till skol­cent­ret.

Till­fäl­lig in­kvar­te­ring er­bjöds över nat­ten på bäd­dav­del­ning­en och Bru­sa­bys in­ter­nat.

– Ett stort tack till bå­de am­bu­lans­per­so­na­len och po­li­sen för si­na in- sat­ser ef­ter att in­vå­nar­na eva­ku­e­rats.

Ett tret­ti­o­tal frivilliga, bland an­nat Rö­da Kor­set, fanns ock­så på plats.

EF­TER ATT HA FÖRSÄKRAT sig om att al­la per­so­ner var ut­om fa­ra, kun­de man kon­cen­tre­ra sig på själ­va släck­nings­ar­be­tet på all­var, sä­ger Mi­ka Kon­tio.

– Vi var tvung­na att an­vän­da oss av enor­ma mäng­der vat­ten så re­sul­ta­tet blev in­te snyggt.

Och som tur var fanns det vat­ten att till­gå även om Ki­mi­to­ön just den da­gen drab­ba­des av en om­fat­tan­de vat­tenläc­ka.

–Vi tog vat­ten från Ström­ma ka­nal och då vat­ten­ser­vice­en­he­ten an­län­de var det in­te nå­got pro­blem. In­om Egent­li­ga Fin­land är vi nog väl för­sed­da med tank­bi­lar.

RAD­HUS­LÄNG­AN är fort­fa­ran­de av­spär­rad och plat­sen är far­lig att vis­tas på.

Där­för har in­te ens in­vå­nar­na till­trä­de till fas­tig­he­ten.

Bran­den miss­tänks ha fått sin bör­jan i kö­ket i en av lä­gen­he­ter­na.

– Po­li­sen ska nu un­der­sö­ka or­sa- ken till bran­den. Med god tur kan ar­be­tet in­le­das re­dan i dag, an­nars går det till mån­dag.

Ef­ter det över­låts fas­tig­he­ten till äga­ren.

RADHUSETS TAK har man tving­ats ri­va, men väg­gar­na står än­nu kvar, upp­ger Kon­tio. För öv­rigt är det mesta för­stört, gis­sar han.

– In­vå­nar­na har mistat sitt hem och he­la sin egen­dom. De har er­bju­dits krishjälp vid Rö­da Kor­set.

På fre­dag för­mid­dag fick de drab­ba­de till­sam­mans med Rö­da Kor­set hand­la nya klä­der på Ka­ta­strof­fon­dens räk­ning.

DÅ PO­LI­SENS tek­nis­ka un­der­sök­ning är klar är det fas­tig­hets­ä­ga­ren som be­slu­tar när hu­set ska ri­vas. – Hu­set kan in­te stå kvar och luk­ta. Om det in­te vi­sar sig att or­sa­ken till bran­den är all­de­les klar, kan utred­ning­en räc­ka fle­ra vec­kor.

MONICA SANDBERG

MONICA SANDBERG

ELDHÄRJAT. Fas­tig­he­ten spär­ra­des av ef­ter den häf­ti­ga bran­den på tors­dag kväll. Rad­hus­läng­an för­stör­de och kom­mer att ri­vas.

RÖ­DA KORSARE. Monica Hell­berg (tv) och Su­san­ne Pi­ek­ka­la fanns på plats för att stö­da de drab­ba­de.

SNABBT AGE­RAN­DE. Ett tju­go­tal en­he­ter del­tog i släck­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.