Tju­var togs­fast ibil­jakt

» Två män är grip­na miss­tänk­ta för grov stöld. Tju­var­na greps ef­ter bil­jakt som slu­ta­de i krock på Kalk­vä­gen.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457/ jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

In­brott i guld­smeds­af­fä­ren Ci­ty Gold led­de till stort po­lispå­drag på fre­dags­mor­go­nen. Två män är grip­na.

Ett in­brott in­träf­fa­de ti­digt i går mor­se i guld­smeds­af­fä­ren Ci­ty Gold på Köp­mans­ga­tan i Pargas.

In­brotts­tju­var­na tog sig in i af­fä­ren ge­nom att slå sön­der yt­ter­dör­rens glasru­ta.

De slog ock­så sön­der fle­ra glas­vi­tri­ner in­ne i af­fä­ren och kom över be­ty­dan­de mäng­der smyc­ken och kloc­kor.

Tju­var­na kör­de i väg från in­brotts­plat­sen i en grön Opel.

In­brot­tet som in­träf­fa­de vid halv sex­ti­den led­de till ett stort po­lispå­drag. Upp till sju po­lis­pa­trul­ler var in­vol­ve­ra­de i jak­ten på för­ö­var­na.

TJU­VAR­NA FLYD­DE i hård fart och biljak­ten fort­sat­te längs fle­ra ga­tor. Po­li­sen lyc­ka­des till sist gri­pa tju­var­na som kör­de med en be­ty­dan­de över­has­tig­het.

Flykt­bi­len kör­de stund­vis på cy­ke­loch gång­ba­nor och or­sa­ka­de stor fa­ra i tra­fi­ken.

Un­der flyk­ten kroc­ka­de in­brotts­tju­var­na med en mö­tan­de bil på Kalk­vä­gen. Fö­ra­ren i bi­len und­kom oskadd.

In­te hel­ler in­brotts­tju­var­na ska­da­de sig i kol­li­sio­nen som in­träf­fa­de strax fö­re nio på mor­go­nen i kors­ning­en mel­lan Kalk­vä­gen och Tenn­by­vä­gen.

Flykt­bi­len fort­sat­te än­nu en bit längs Tenn­by­vä­gen där bi­len till slut tör­na­de mot stol­pen till ett tra­fik­mär­ke och män­nen kun­de gri­pas.

FLERAAMBULANSER och po­lis­bi­lar lar­ma­des till olycks­plat­sen.

Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Jan Sto­ring be­kräf­tar att två män är grip­na.

Män­nen är miss­tänk­ta för grov stöld.

En mängd stöld­gods har hit­tats. Men en­ligt Sto­ring har man in­te fått be­kräf­tat om det hand­lar he­la by­tet el­ler ba­ra en del av stöld­god­set.

GULDSMEDSAFFÄRENS in­ne­ha­va­re Karl-Jo­han Bäck­ström är be­drö­vad och för­ban­nad.

Han kan i det här ske­det in­te sä­ga hur stor mäng­der vär­de­fö­re­mål tju­var­na kom­mit i över.

– Det hand­lar i al­la fall om be­ty­dan­de mäng­der, sä­ger Bäck­ström.

Tju­var­na har ock­så för­stört de­lar av in­red­ning­en och or­sa­kat stor ore­da i af­fä­ren.

– Det är en be­dröv­lig syn, allt är ett en­da glas­hav, sä­ger Bäck­ström.

Po­li­sen har star­tat en ut­red­ning kring in­brot­tet. Fle­ra tek­ni­ker är in­vol­ve­ra­de och har va­rit på plats för att un­der­sö­ka brot­tet.

MIKAEL HEINRICHS

FLYKT­BI­LEN. Tju­var­na flyd­de i en grön Opel. Fär­den tog slut ef­ter att in­brotts­tju­var­na kroc­kat med en mö­tan­de bil på Kalk­vä­gen.

IN­BROTT. Tju­var­na bröt sin in i af­fä­ren ge­nom att slå sön­der gla­set i af­fä­rens yt­ter­dörr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.