Rätt kva­li­tets­tänk ska ge lant­bru­ket ly­san­de fram­tid

» Skogs­in­du­strin döm­des ut, men återsupp­stod med be­sked. Sam­ma kan gö­ras ock­så med lant­bru­ket, an­ser jord- och skogs­bruks­mi­nis­tern.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ste­fan Holmström 040–5000873/ ste­fan.holmstrom@au­me­dia.fi

Det be­hövs snab­ba bud­getåt­gär­der för att lö­sa de aku­ta pro­blem som tor­kan för­or­sa­kar de oli­ka lant­bruksnä­ring­ar­na. Det här sä­ger jord- och skogs­bruks­mi­nis­ter Jari Leppä (C), som be­sök­te Ax­x­ells na­tur­bruks­en­het Bru­sa­by i Ki­mi­to i går.

– Jag har vis­sa tan­kar som jag ska dis­ku­te­ra med de and­ra re­ge­rings­par­ti­er­na. Al­la är eni­ga om att det ska gö­ras nå­got.

Leppä på­pe­kar hur går­dar med skör­de­pro­blem ti­di­ga­re har fått stöd ge­nom ener­giskat­teå­ter­bä­ring­ar. De kom än­då med så­dan för­dröj­ning att det he­la var ohåll­bart för många.

– Det som görs ska ske snabbt, sä­ger Leppä, som sä­ger sig va­ra hopp­full in­för det fort­sat­ta bud­get­ar­be­tet.

LEPPÄ HAR SJÄLV känt av tor­kans ef­fek­ter på sin hem­gård i Per­tunm­naa. Han har nu fått ihop sjut­tio pro­cent av den en­si­lage (fo­der) som behlövs för går­dens sjut­tio kre­a­tur.

– Nor­malt bru­kar vi den här ti­den på året ha allt vi be­hö­ver.

Han un­der­stry­ker att lä­get i söd­ra Sa­vo­lax in­te är li­ka all­var­ligt som i and­ra de­lar av Fin­land och in­te alls kan jäm­fö­ras med and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der.

– Sve­ri­ge hör till de län­der som kanske drab­bats värst. Då jag ny­li­gen satt i ett flyg ovan­för Po­len såg jag hur hårt tor­kan sla­git till där.

TORKANHAR ock­så väckt frå­gor om Fin­lands spann­måls­re­ser­ver. Leppä är in­te oro­ad.

– Fin­land har en av värl­dens bäs­ta la­gar om tryg­gan­de av för­sörj­nings- be­red­ska­pen. Al­la län­der har in­te ens så­da­na la­gar.

Det ute­slu­ter in­te att man i Fin­land ska va­ra med­ve­ten om att det är skäl att va­ra re­do på fram­ti­da kri­ser.

– I det här fal­let är tor­kan än­då svår i he­la Eu­ro­pa. Var­i­från skul­le vi nu få mer spann­mål om al­la and­ra är i sam­ma si­tu­a­tion?

Vi kun­de luck­ra på vå­ra krav och gö­ra bil­li­ga­re mat men då skul­le vi för­lo­ra vår kon­kur­rens­för­del.

UNDERDEN öpp­na frå­gestun­den på Bru­sa­by fick Leppä kom­men­te­ra tal­ri­ka frå­gor om bland anat skar­var, sä­lar, hjor­tar och by­rå­kra­ti. Fram­för allt vill Leppä in­gju­ta fram­tids­tro: De ex­port­främ­jan­de åt­gär­der­na ger re­sul­tat. Fin­länds­ka pro­duk- ter vär­de­sätts högt ut­om­lands.

– Vem krä­ver de bäs­ta cro­is­san­ter­na? Frans­män. Och med vad gör de de bäs­ta cro­is­san­ter­na? Jo, med finskt smör

Det be­hövs mod att in­ve­ste­ra och ett va­ru­mär­kes­tänk, sä­ger Leppä.

– Vi kun­de gö­ra bil­li­ga­re mat men då skul­le vi för­lo­ra vår kon­kur­rens­för­del. Det finns köp­kraft då det gäl­ler hög­kva­li­ta­ti­va pro­duk­ter.

Leppä påmin­de om vad som sa­des om skogs­sek­torn.

– Den var död, ing­en skul­le mer in­ve­ste­ra i den. För­stå­sig­på­ar­na ha­de ha­de helt fel! Det sam­ma kan vi gö­ra för lant­bru­ket. Det här är en till­växt­bransch.

STE­FAN HOLMSTRÖM

BESTÄMD. Det som görs för att mi­ni­me­ra tor­kans följder för lant­bru­ket ska ske snabbt, sä­ger jord- och skogs­bruks­mi­nis­ter Jari Leppä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.