Re­kord­myc­ket råg i la­ger

» Trots tor­kan och jord­bru­kets då­li­ga skör­deut­sik­ter blir vi in­te ut­an spann­mål i höst.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Fin­land har mäng­der spann­mål i la­ger och mäng­den råg är störst på tio år.

I slu­tet av ju­ni in­ne­höll in­du­strins och han­delns la­ger 450 mil­jo­ner ki­lo in­hemskt spann­mål en­ligt Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets färs­ka sta­tistik­upp­gif­ter. I lag­ren finns mest hav­re, men mäng­den lag­rad råg är den störs­ta mäng­den på tio år, skri­ver Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet i ett press­med­de­lan­de. I lag­ren finns ock­så mer ve­te jäm­fört med ti­di­ga­re år, me­dan mäng­den korn har mins­kat.

Jäm­fört med ti­di­ga­re skör­deår gick i fjol allt mer ve­te till fo­der­in­du­strin. Det här be­ror bland an­nat på för­ra hös­tens rik­li­ga regn som gjor­de att kva­li­te­ten led och där­för in­te dög för till ex­em­pel till­verk­ning av bröd.

Spann­måls­pri­ser­na är aning­en hög­re än ti­di­ga­re år. Or­sa­ken är de då­li­ga skör­deut­sik­ter­na för i höst. Det har såtts väl­digt li­te höst­grö­dor på grund av fjol­å­rets regn och dess­utom har den här sä­song­ens torka yt­ter­li­ga­re dra­git ner på skör­de­för­vänt­ning­ar­na för samt­li­ga od­lings­grö­dor.

LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

FULL RUL­LE. Trösk­ning­en av höst­grö­dor har in­letts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.