Åbo­fö­re­ta­get Plan­tui fort­sät­ter växa kraf­tigt

» Nytt ka­pi­tal och av­tal med stor glo­bal ak­tör ska hjäl­pa fö­re­ta­get växa yt­ter­li­ga­re. Nu häg­rar mark­na­den i USA.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457/ jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Upp­start­fö­re­ta­get Plan­tui som spe­ci­a­li­se­rat sig på smar­ta mi­ni­träd­går­dar fort­sät­ter ex­pan­de­ra.

Se­dan star­ten 2014 har fö­re­ta­get ex­pan­de­rat till ett 20-tal län­der i Eu­ro­pa och Asi­en.

Om­sätt­ning­en väx­er med två­siff­ri­ga tal. I fjol nåd­de fö­re­ta­get en om­sätt­ning på 1,5 mil­jo­ner eu­ro, en ök­ning med 30 pro­cent jäm­fört med året in­nan.

PLANTUISOM grun­da­des 2012 i Åbo ut­veck­lar och säl­jer smar­ta mi­ni­träd­går­dar för in­om­hus­od­ling av ör­ter och blom­mor.

– Det här är en trend som väx­er sta­digt. Da­gens kon­su­men­ter är mil­jö­med­vet­na och må­na om vil­ken mat de äter. Att kun­na od­la eg­na kryd­dor hem­ma är ett stort plus, sä­ger Ti­mo Ke­to­nen, sty­rel­se­ord­fö­ran­de och störs­ta äga­re i Plan­tui.

Fö­re­ta­get som har pa­tent på od­lings­tek­ni­ken har hit­tills sålt drygt 20 000 smar­ta träd­går­dar.

ODLINGSKRUKORNA till­ver­kas i Li­tau­en me­dan växt­kaps­lar­na som in­ne­hål­ler frö­na mon­te­ras av fö­re­ta­get Kol­mi­tu­o­te i Sa­lo.

Pro­dukt­ut­veck­ling­en sker i Åbo me­dan för­sälj­ning­en och mark­nads­fö­ring­en sköts från Helsing­fors.

Fö­re­ta­get har för till­fäl­let fem an­ställ­da. En sjät­te ska re­kry­te­ras än­nu i år.

Men för att kun­na fort­sät­ta växa be­hövs musk­ler.

PLAN­TUI HAR LYC­KATS sam­la in 1,4 mil­jo­ner eu­ro i nytt ka­pi­tal för att fi­nan­si­e­ra ex­pan­de­ring­en.

Fö­re­ta­get har fått fle­ra nya de­lä­ga­re som in­ve­ste­rat i bo­la­get.

Se­dan i fjol har fö­re­ta­get ock­så en ny vd. René Ös­ter­man, som ti­di­ga­re job­ba­de hos Fis­kars där han an­sva­ra­de för för­sälj­ning­en av fö­re­ta­gets träd­gårds­pro­duk­ter, lot­sar nu Plan­tui.

Bland Åbo­fö­re­ta­gets nya de­lä­ga­re finns be­ty­dan­de pri­va­ta in­ve­ste­ra­re som placerat ka­pi­tal i bo­la­get. Till dem hör bland and­ra Mik­ko Ko­di­so­ja, en av Su­per­cells grun­da­re, in­du­strirå­det Li­i­sa Le­i­no i Sa­lo, Ha­vi­as vd Ta­pio Paju­har­ju, och An­ne och Juk­ka Lai­te­rä i Åbo, ti­di­ga­re äga­re i Del­ta­ma­rin.

I MAJ SLÖT PLAN­TUI av­tal med en stor glo­bal ak­tör, ett tyskt bo­lag som är en av de le­dan­de till­ver­kar­na av hus­hålls­ma­ski­ner och -utrust­ning.

Av­ta­let gjor­de att Plan­tui blev at­trak­tivt för in­ve­ste­ra­re, fö­re­ta­get har i dag över 200 ak­tieä­ga­re från 15 län­der.

Det tys­ka fö­re­ta­get kom­mer att mark­nads­fö­ra och säl­ja Plan­tu­is pro­duk­ter glo­balt.

För Åbo­fö­re­ta­get är det här en vik­tig mil­stol­pe.

– Det är rys­ligt svårt för ett upp­start­fö­re­tag att ex­pan­de­ra på egen hand och hit­ta nya för­sälj­nings­ka­na­ler. Men tack va­re nytt ka­pi­tal och av­ta­let med det tys­ka bo­la­get kan vi fort­sät­ta ex­pan­de­ra, sä­ger Ke­to­nen.

Men Plan­tui kom­mer ock­så i fort­sätt­ning­en att säl­ja si­na pro­duk­ter via sin nät­bu­tik och si­na eg­na för­sälj­nings­ka­na­ler.

NYA PRO­DUK­TER pre­sen­te­ras på en stor bransch­mäs­sa i Ber­lin i slu­tet av au­gusti. Sam­ti­digt of­fent­lig­görs nam­net på Plan­tu­is tys­ka sam­ar­bets­part­ner.

– Sam­ar­be­tet be­ty­der myc­ket för oss. Det öpp­nar nya möj­lig­he­ter att växa yt­ter­li­ga­re, sä­ger Ke­to­nen.

Ef­ter att Åbo­fö­re­ta­get lagt Eu­ro­pa och Asi­en för föt­ter­na häg­rar nu USA.

– Näs­ta år är det me­ning­en att vi ska eta­ble­ra oss i sta­ter­na, sä­ger Ke­to­nen.

HAN HAR ny­li­gen be­sökt lan­det för att re­kog­no­se­ra mark­na­den. Re­sans mål var Ka­li­for­ni­en.

I ett fö­re­tagscen­ter på or­ten Pa­lo Al­to i Si­li­con Val­ley vi­sas Plan­tu­is pro­duk­ter.

I när­he­ten lig­ger stor­fö­re­tag som Goog­le och App­le.

– Det ska bli in­tres­sant att se hur vis­ning­en av vå­ra pro­duk­ter tas emot, sä­ger Ke­to­nen.

JAN-OLE ED­BERG

SMART KRUKA. Så här ser en va­ri­ant av Plan­tu­is smar­ta träd­går­dar för in­om­hus­od­ling ut. Od­lings­tek­ni­ken i den själv­vatt­nan­de kru­kan är pa­ten­te­rad.

STÖRS­TA ÄGA­RE. Ti­mo Ke­to­nen är sty­rel­se­ord­fö­ran­de och störs­ta äga­re i Plan­tui.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.