PLOC­KAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Max Ny­berg Le­da­re i Öst­ny­land

LANT­BRUK De fles­ta ex­per­ter är över­ens om att Fin­land har en väl­digt hög själv­för­sörj­nings­grad i dags­lä­get, sär­skilt om man ser en­bart på mäng­den pro­du­ce­ra­de rå­va­ror. An­nat är det om man ser på hel­he­ten. Jord­bruk krä­ver trak­to­rer, och trak­to­rer krä­ver bräns­le. Se­dan krävs det göd­sel och elekt­ri­ci­tet – där det sist­nämn­da på­ver­kar ock­så and­ra än jord­bru­ka­re di­rekt. Bland an­nat.

I Suomen Ku­va­leh­ti (19.7.2017) kon­sta­te­rar Mar­ja Knu­ut­ti­la, ock­så sak­kun­nig på Lu­ke, att det in­te ba­ra gäl­ler od­la­de rå­va­ror. Dju­rens fo­der är till sto­ra de­lar im­port­va­ra.

Om det värs­ta skul­le hän­da och en över­ras­kan­de kris verk­li­gen slog till så finns det re­ser­ver. Det av­gö­ran­de är se­dan hur om­fat­tan­de och lång­va­rig krisen är. På För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len är man li­te hem­lig­hets­full med hur sto­ra re­ser­ver­na är, men bu­det är att det finns rå­va­ror för ett år – främst oli­ka ic­ke-pro­ces­sa­de va­ror för att kun­na till­ver­ka bland an­nat bröd.

(...)

Det finns in­te re­sur­ser att sam­la på sig allt som be­hövs för att va­ra ett full­stän­digt själv­stän­digt land in­om livs­me­dels­pro­duk­tio­nen. Mar­ja Knut­ti­la kon­sta­te­rar att det än­då är ett mål att strä­va ef­ter så långt det går och är vet­tigt.

Ur den syn­vin­keln är lant­bruks­stö­den, som lig­ger på un­ge­fär sam­ma ni­vå som vår för­svars­bud­get, nöd­vän­di­ga. Hur väl de fun­ge­rar är se­dan en an­nan dis­kus­sion, där vis­sa kri­ti­ker an­ser att stö­den när­mast leder till en mind­re pro­duk­tion. En sats­ning på bland an­nat för­ny­bar ener­gi är li­kaså vet­tigt.

Klart är att det är svå­ra­re att åter­uppli­va en ned­körd jord­bruks­sek­tor än att upp­rätt­hål­la det som finns. Det hand­lar in­te ba­ra om ma­ski­ner och lan­dy­ta. Ock­så yr­kes­kun­skap spe­lar en roll.

För­änd­ring­ar­na som kom­mer med kli­mat­för­änd­ring­en ver­kar allt­me­ra ound­vik­li­ga, och att va­ra för­be­redd bor­de va­ra en själv­klar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.