KDC har flyt­tat in i ny stu­dio

» Den nya danslo­ka­len hit­tas nu på Multa­vi­e­ru­ga­tan i Åbo cent­rum och verk­sam­he­ten väx­er.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Adri­en­ne Wes­ter­back 02-274 9900/ adri­en­ne.wes­ter­back@au­me­dia.fi

Den 16 ju­li fick Ka­rin Eklund, som grun­dat fö­re­ta­get Kash­mi Dan­ce Com­pa­ny (KDC), nyck­lar­na till den nya dans­stu­di­on.

– Jag för­äls­ka­de mig ge­nast i ut­rym­me­na här re­dan förs­ta gång­en jag kom för att tit­ta på dem, sä­ger hon.

I feb­ru­a­ri det här året bör­ja­de hon le­ta ef­ter le­di­ga lo­ka­ler som kun­de fun­ge­ra som dans­stu­di­or i Åbo.

Hon gick ige­nom mäng­der av al­ter­na­tiv, men hit­ta­de än­då det på Multa­vi­e­ru­ga­tan 4 gans­ka snabbt och verk­sam­he­ten är re­dan i full gång.

I AU­GUSTI för två år se­dan flyt­ta­de Ka­rin Eklund dans­verk­sam­he­ten in i det som då var No­vi­as lo­ka­ler på Nun­ne­ga­tan 4. In­nan det ha­de hon hyrt spe­gel­sa­len i Gil­les­går­den un­der ett års tid.

Nu har det flyt­tats en and­ra gång, men en­ligt Eklund var hon be­redd på det.

– Ef­tersom de för­mod­li­gen vill säl­ja fas­tig­he­ter­na på Nun­ne­ga­tan så visste jag nog att vi skul­le bli tvung­na att flyt­ta nå­gon gång, sä­ger hon.

Lo­ka­len på Multa­vi­e­ru­ga­tan är över 400 kvadrat­me­ter, med två stör­re dans­sa­lar och ett mind­re rum för yo­ga och av­slapp­ning.

Någ­ra stör­re re­no­ve­rings­ar­be­ten har in­te be­hövts gö­ras. En vägg har lagts upp för att de­la upp det ti­di­ga- re sto­ra kon­tors­ut­rym­met i två sto­ra dans­sa­lar, och så har sto­ra speg­lar pla­ce­rats ut på väg­gar­na i bå­da sa­lar­na. I öv­rigt är lo­ka­len i gott skick.

– Det är sto­ra ut­rym­men här som läm­par sig bra för sto­ra grup­per ock­så. Det bör­ja­de fak­tiskt näs­tan bli li­te trångt i den för­ra stu­di­on, sä­ger hon.

FÖRUTOMDEN nya dans­stu­di­on ut­ö­kas ock­så kurs­ut­bu­det in­för hös­ten med nya tim­mar och fle­ra le­da­re.

Hit­tills har störs­ta de­len av verk­sam­he­ten rik­tat sig till barn och ung­do­mar, men nu kom­mer fle­ra av de re­dan ex­i­ste­ran­de kur­ser­na även er­bju­das vux­na.

– Bland an­nat stre­et dan­ce, klassisk ba­lett, ak­ro­ba­tik och ly­ri­cal dan­ce kom­mer att fin­nas för vux­na nu, det vill sä­ga de som är un­ge­fär 30 år och äld­re, sä­ger Eklund.

SÅNG­LEK­TIO­NER kom­mer ock­så att fin­nas på sche­mat, samt en ”con­fi­dent class” där syf­tet är att byg­ga upp del­ta­gar­nas själv­sä­ker­het i sitt dan­san­de.

Det finns ock­så en möj­lig­het för barn att kom­ma på dan­sef­tis ef­ter sko­lan på da­gar­na, där man kan le­ka, dan­sa och äta mel­lan­mål.

– Någ­ra av kur­ser­na går på fins­ka men vårt hu­vud­sak­li­ga språk är fort­fa­ran­de svens­ka. Det blir gans­ka of­ta ett na­tur­ligt språk­bad på tim­mar- na ock­så, och fle­ra finsk­språ­ki­ga del­ta­ga­re har lärt sig rik­tigt bra svens­ka ef­ter att ha dan­sat här, sä­ger Eklund glatt.

Små­barns­för­äld­rar har se­dan vå­ren kun­nat del­ta i ba­by­dans med barn un­der ett år, och i höst kan för­äld­rar med barn i 2–3 års­ål­dern kom­ma på ”todd­ler­dans”.

UT­Ö­VER kur­ser­na kan man ock­så an­mä­la sig till works­hop­par som ord­nas någ­ra gång­er un­der året.

– Kur­ser­na går he­la ti­den och en­ligt vårt system så går man of­tast en kurs från bör­jan till slut, in­te någ­ra gång­er här och där. Det är ro­li­ga­re för då hin­ner grup­pan­dan byg­gas upp och le­dar­na hin­ner lä­ra kän­na ele­ver­na bätt­re, me­nar Ka­rin Eklund.

Works­hop­par­na är istäl­let läng­re, en­skil­da lek­tio­ner där del­ta­gar­na har möj­lig­he­ten att pro­va på nå­got nytt som kanske in­te an­nars finns bland kurs­ut­bu­det.

För till­fäl­let på­går ett danslä­ger för unga un­der da­gar­na he­la veckan, där del­ta­gar­na är med om två till tre works­hop­par var­je dag.

– Tan­ken är att de ska få pro­va på li­te oli­ka dans­sti­lar och ut­ma­na sig själ­va, sä­ger Eklund.

EN­LIGT EKLUND är KDC:s mål­grupp gans­ka bred, och de har haft del­ta­ga­re från ba­ra någ­ra må­na­der gam­la ba­byn, till dem som är över 60 år.

– De störs­ta grup­per­na är än­då de i ål­dern 10–15 och 16–25. De fles­ta kom­mer från Åbo och S:t Karins, och vi har ock­så många stu­de­ran­de som går hos oss, me­nar hon.

Ef­tersom var­da­gen of­ta är gans­ka fullspäc­kad för Eklund hin­ner hon säl­lan di­stan­se­ra sig och re­flek­te­ra över sitt jobb när hon är mitt in­ne i det, men kan än­då kon­sta­te­ra att all­ting gått väl­digt snabbt.

– Jag tror det hand­lar om att jag bör­ja­de med rätt grej i rätt tid. Men jag ha­de nog in­te för­vän­tat mig att in­tres­set för dans skul­le va­ra så här pass stort på svenskt håll, skrat­tar hon.

NÄR DET kom­mer till fram­tids­vi­sio­ner näm­ner Ka­rin Eklund kur­ser­na i Pargas som nå­got hon vill kun­na ut­veck­la.

– Det skul­le va­ra ro­ligt att få byg­ga en dans­stu­dio där, och det kanske till och med blir nöd­vän­digt så små­ning­om ef­tersom in­tres­set he­la ti­den väx­er ock­så där.

In­för hös­ten hop­pas hon att al­la som kom­mer på kur­ser till KDC ska tri­vas. Ef­ter de ny­li­gen gjor­da sto­ra sats­ning­ar­na vill hon få li­te var­dag i till­va­ron, där tak­ten jäm­nar ut sig och det blir ett na­tur­ligt flyt på verk­sam­he­ten.

– Jag ser gär­na att det kom­mer nya del­ta­ga­re och att vi får ihop en bra dans­show i slu­tet av höst­ter­mi­nen. Jag hop­pas ock­så att den fi­na ener­gin och stäm­ning­en vi har här hålls li­ka bra som för­ut, sä­ger Eklund.

ADRI­EN­NE WES­TER­BACK

DAN­SA­RE. Gla­da del­ta­ga­re dan­sar loss på danslä­ger i KDC:s nya stu­dio på Multa­vi­e­ru­ga­tan.

DANSLEDARE. Ka­rin ”Kash­mi” Eklund hop­pas på fort­satt fin ener­gi i den nya stu­di­on i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.