SFP väl­jer val på egen lis­ta

SFP i Egent­li­ga Fin­land sat­sar på en egen lis­ta med 17 kan­di­da­ter i riks­dags­va­let. Det ska ge par­ti­et syn­lig­het och or­ga­ni­sa­tio­nen en kick.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Det finns en viss trygg­het med ett val­för­bund, men egen lis­ta ger möj­lig­he­ter.

Krets­sty­rel­sen för SFP i Egent­li­ga Fin­land be­slöt i går att gå till val på egen lis­ta i riks­dags­va­let vå­ren 2019.

Par­ti­et sök­te ti­di­ga­re en part­ner för ett val­för­bund, men var­ken Sam­lings­par­ti­et, De grö­na el­ler Cen­tern var in­tres­se­ra­de.

Det är förs­ta gång­en se­dan år 2003 som SFP in­te in­går ett val­för­bund i val­kret­sen.

KANDIDATSONDERINGEN kom­mer nu i gång på all­var och det blir full fart fram­åt, sä­ger krets­ord­fö­ran­de Re­gi­na Ko­ski­nen. Den slut­li­ga no­mi­ne­ring­en görs i två om­gång­ar. De förs­ta kan­di­da­ter­na pre­sen­te­ras ef­ter mö­tet i ok­to­ber, de res­te­ran­de ett par må­na­der se­na­re.

Hit­tills har en­dast SFP:s vice ord­fö- ran­de Sand­ra Ber­gqvist, Ida Schau­man, ord­fö­ran­de för SFP i Åbo och Niklas Gu­seff, full­mäk­ti­ge­le­da­mot och om­sorgs­nämn­dens ord­fö­ran­de i Kimitoön sagt att de står till för­fo­gan­de ef­ter att Ste­fan Wal­lin slu­tar som riks­dags­le­da­mot i Egent­li­ga Fin­lands val­krets ef­ter att hans man­dat­pe­ri­od tar slut i vår.

RE­GI­NA KO­SKI­NEN, HUR SVÅRT

blir det att få ihop en full lis­ta med 17 namn?

– Vi har re­dan någ­ra namn som vi bol­lar med och det finns många duk­ti­ga po­li­ti­ker i re­gi­o­nen. Att fyl­la lis­tan är ing­et be­kym­mer.

Det är 15 år se­dan SFP gick till val på egen lis­ta. Är det en risk­tag­ning? – Det finns en viss trygg­het med ett val­för­bund, men en egen lis­ta in­ne­bär ock­så möj­lig­he­ter. Den ak­ti­ve­rar fäl­tet, med­lem­mar­na och ger en boost för he­la par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi får ock­så syn­lig­het i he­la re­gi­o­nen.

HUR SVÅRT blir det att tryg­ga det åbo­länds­ka man­da­tet?

– Det är en stör­re ut­ma­ning än med ett val­för­bund, men vi har många bra kan­di­da­ter och med den go som vi har, så fix­ar vi det. Riks­dags­va­let hålls den 14 april 2019.

AN­JA KUUSISTO

VÄL­JA­RE. SFP går in för egen lis­ta i riks­dags­va­let i april och hop­pas det mo­bi­li­se­rar väl­ja­re och ger par­ti­et syn­lig­het.

AN­JA KUUSISTO

SÄ­KER PÅ FRAM­GÅNG. Krets­ord­fö­ran­de Re­gi­na Ko­ski­nen tror att SFP lyc­kas be­hål­la sitt man­dat i riks­da­gen ock­så på egen lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.