Ovis­st­för fö­re­tag iFo­rum

» Ett ti­o­tal fö­re­ta­ga­re blir ut­an hy­res­av­tal i vår, bland dem Clas Ohl­son, då TOK flyt­tar från Fo­rum­kvar­te­ret.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Ett ti­o­tal fö­re­ta­ga­re blir ut­an hy­res­av­tal i vår då TOK flyt­tar ut.

Sto­ra om­ställ­ning­ar vän­tar köp­kvar­te­ret Fo­rum i vår när Turun osu­uskaup­pa, el­ler TOK, flyt­tar ut ur Börs­fas­tig­he­ten och ho­tell­ked­jan Scan­dic Ho­tels tar över som ny hy­res­gäst.

Det är in­te ba­ra ho­tell Hamburger Börs och TOK:s sju re­stau­rang­er i ga­tupla­net som stäng­er.

Ett ti­o­tal fö­re­tag som hyr af­färslo­ka­ler av TOK i de­lar av Fo­rum­kvar­te­ret blir ut­an hy­res­av­tal då TOK läm­nar kvar­te­ret.

ETT av dem är Clas Ohl­son som i maj flyt­tar till Han­sa­kvar­te­ret. Af­fä­ren har fun­nits i Fo­rum se­dan 2005 då fö­re­ta­get eta­ble­ra­de sig i Åbo.

– Vi ha­de gär­na stan­nat kvar i Fo­rum om in­te hy­res­av­ta­let med TOK gått ut, sä­ger Jak­ke Ir­mo­la, re­gi­on­di­rek­tör i Clas Ohl­son.

– Lä­get all­de­les in­till Sa­lu­tor­get är centralt, det gör att af­fä­ren är lät­till­gäng­lig för kun­der­na, sä­ger Ir­mo­la.

MÅNGA fö­re­ta­ga­re i köp­kvar­te­ret fun­de­rar nu över hur Clas Ohl­sons sor­ti på­ver­kar verk­sam­he­ten i Fo­rum.

– Det är trå­kigt att Clas Ohl­son flyt­tar. Men det änd­rar in­te den po­si­ti­va ut­veck­ling­en i Fo­rum­kvar­te­ret, sä­ger Art­tu­ri Elo­vir­ta, kon­takt­chef för fö­re­ta­gar­na i köp­kvar­te­ret.

CLAS OHL­SONS FLYTT är ett sam­tal­säm­ne i kvar­te­ret just nu. Men ny­he­ten har en­ligt Elo­vir­ta in­te väckt nå­gon stör­re dis­kus­sion hos fö­re­ta­gar­na.

– Det finns ing­en oro för att fler fö­re­tag föl­jer ef­ter Clas Ohl­son och flyt­tar ut. Det vo­re trå­kigt om det går så med tan­ke på vil­ket upp­sving Fo­rum har haft de se­nas­te åren, sä­ger Elo­vir­ta.

Han är själv en av de dri­van­de kraf­ter­na bakom upp­sving­et i sam­ar­be­te med köp­män­nen och fö­re­ta­gar­na. Till­sam­mans har de job­bat för att Fo­rum ut­veck­lats från ett näs­tan halv­dött köp­kvar­ter med många tom­ma af­färslo­ka­ler till ett livs­kraf­tigt shop­ping­cen­ter.

FLE­RA nya fö­re­tag har eta­ble­rat sig i köp­kvar­te­ret och de tom­ma af­färslo­ka­ler­na har fyllts en ef­ter en. Vid års­skif­tet var Fo­rums al­la af­färslo­ka­ler ut­hyr­da.

– Nu har någ­ra fö­re­tag vis­ser­li­gen flyt­tat ut, men vi har lyc­kats vän­da den ne­ga­ti­va tren­den. Och den po­si­ti­va ut­veck­ling­en kom­mer att fort­sät­ta, spe­ci­ellt när det gäl­ler ut­bu­det av kul­tu­re­ve­ne­mang, sä­ger Elo­vir­ta.

Han är in­te oro­ad över Clas Ohl­sons flytt, och in­te hel­ler över osä­ker­he­ten som by­tet av hy­res­gäst i fas­tig­he­ten för med sig.

ELO­VIR­TA ser po­si­tivt på Fo­rums fram­tid.

– Vi tror att den po­si­ti­va ut­veck­ling­en fort­sät­ter även om till­fäl­li­ga bak­slag skul­le in­träf­fa. För­änd­ring­ar be­ty­der in­te slu­tet för Fo­rum. Tvärtom, det finns all­tid möj­lig­he­ter att ut­veck­la verk­sam­he­ten. Det gäl­ler ba­ra att ta fram nya af­färsidéer och tjäns­ter som hål­ler köp­kvar­te­ret livs­kraf­tigt, sä­ger han.

TOK:s flytt be­rör in­te al­la fö­re­ta­ga­re i Fo­rum. Af­färslo­ka­ler­na i köp­kvar­te­ret har fle­ra äga­re.

Men för ett ti­o­tal af­fä­rer är fram­ti­den oviss.

EN­LIGT di­rek­tör Mik­ko Es­ke­li­nen vid TOK kom­mer hy­res­av­ta­len med de här fö­re­ta­gen att sä­gas upp se­nast i maj när TOK flyt­tar ut ur Börs­fas­tig­he­ten.

Ho­tell- och re­stau­rang­fas­tig­he­ten i kvar­te­ret ägs av Lä­hiTa­pi­o­la me­dan de ak­tu­el­la af­färslo­ka­ler­na i fas­tig­hets­bo­la­get Af­färs­cent­rum ägs av pen­sions­för­säk­rings­bo­la­get Elo.

Elo hyr ut af­färslo­ka­ler­na till TOK som i sin tur hyrt dem vi­da­re till fö­re­ta­gar­na. Lo­ka­ler­na som be­rörs finns på den si­da av Fo­rums in­ner­gård som vet­ter mot Sa­lu­tor­get och i fas­tig­he­ten som finns i hör­net av Eriks­ga­tan och Au­ra­ga­tan.

Es­ke­li­nen sä­ger att det är Elos sak att av­gö­ra vad som hän­der med af­färslo­ka­ler­na ef­ter att TOK sagt upp hy­res­av­ta­len.

HOS ELO MED­DE­LAR man att det finns pla­ner på att to­tal­re­no­ve­ra lo­ka­ler­na. Man över­vä­ger ock­så att änd­ra kon­cep­tet för de­ras an­vänd­ning. Men inga be­slut har fat­tats än­nu, upp­ger man vid bo­la­gets in­for­ma­tions­av­del­ning.

Scan­dic Ho­tels som i ju­ni tar över ho­tell- och re­stau­rang­de­len i Börs­fas­tig­he­ten tän­ker to­tal­re­no­ve­ra ho­tel­let och re­stau­rang­lo­ka­ler­na.

– Det finns ock­så pla­ner på att byg­ga en till­bygg­nad med ho­tell­rum in­ne på Fo­rum­går­den, sä­ger Jou­ko Li­i­ma­tai­nen, vice vd i Scan­dic Ho­tels.

ME­NING­EN är att det nya ho­tel­let med 280 rum och re­stau­rang och kon­fe­rens­av­del­ning ska öpp­na 2021.

Fö­re­ta­gen He­le­na Opas, äga­re till kläd- och de­sign­fö­re­ta­get Pu­nai­nen Nor­su i Fo­rum, kan ba­ra kon­sta­te­ra att fram­ti­den för hen­nes del är oviss. Fö­re­ta­get hör till dem som hyr si­na lo­ka­ler av TOK.

– För till­fäl­let är det ing­et som oro­ar mig. Som fö­re­ta­ga­re gäl­ler det i förs­ta hand att fo­ku­se­ra på verk­sam­he­ten. Men visst finns tan­kar­na i bak­hu­vu­det om hur det ska gå, ing­en vet nå­got i dag. Vi har in­te fått nå­gon in­for­ma­tion, sä­ger Opas.

JAN-OLE ED­BERG

OPTIMIST. Vi tror att den po­si­ti­va ut­veck­ling­en fort­sät­ter även om till­fäl­li­ga bak­slag skul­le in­träf­fa. För­änd­ring­ar be­ty­der in­te slu­tet för Fo­rum. Tvärtom, det finns all­tid möj­lig­he­ter att ut­veck­la verk­sam­he­ten, sä­ger fö­re­ta­gar­nas kon­takt­chef Art­tu­ri Elo­vir­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.