Fan­sen njöt i Åbo­regn

» Fin­land har bör­jat Na­tions Le­a­gue på bäs­ta möj­li­ga sätt – men det finns fort­fa­ran­de en hel del att sli­pa på.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Se­basti­an Back­man SPT

LANDSLAGSFOTBOLL. Kloc­kan har re­dan pas­se­rat mid­natt då lands­lags­kap­te­nen Tim Sparv står fram­för pres­sen i Åbo, iklädd spel­klä­der och san­da­ler. Han är mitt in­ne i ett re­so­ne­mang om fa­vo­rit­ska­pet i grup­pen då han får hö­ra hur det gick i mat­chen mel­lan Ung­ern och Gre­kland.

– Aj Gre­kland för­lo­ra­de i dag? Det är in­te fy skam…

TROTS att Fin­land top­par grup­pen med tre po­ängs mar­gi­nal hål­ler Sparv fort­fa­ran­de Gre­kland som grup­pens fa­vo­rit. Det är lätt att för­stå re­so­ne­mang­et: re­sul­tatmäs­sigt har Fin­land fått en pangstart – men på pla­nen har in­te all­ting fun­ge­rat som det ska. Det kan bli tufft mot gre­ker­na om en må­nad.

Tack va­re Te­e­mu Puk­kis ti­di­ga led­nings­mål kla­ra­de de blå­vi­ta av att hål­la un­dan mot bå­de Ung­ern och Est­land. Men 1–0 är en skör led­ning. I slu­tet av mat­cher­na pas­si­ve­ra­des Fin­land och lev­de far­ligt.

– Jag vill sär­skilt att vi för­bätt­rar spe­let med boll. Jag tyc­ker att vi in­te är till­räck­ligt mo­di­ga och blir li­te pas­si­va, sä­ger Sparv.

Han fort­sät­ter:

– Jag vill se li­te mer spelin­tel­li­gens. De pe­ri­o­der när vi bju­der in mot­stån­da­ren i mat­chen ska vi själ­va ska­pa chan­ser och al­la ska del­ta. Men just nu är det ba­ra att nju­ta. Lands­la­get har en må­nad att su­ga på ka­ra­mel­len in­nan mat­cher­na i Na­tions Le­a­gue fort­sät­ter – och visst känns det bra just nu. Ef­ter mat­chen sam­la­des spe­lar­na i en ring. Vad sa­de kap­te­nen Sparv?

–Jag sa hur jäk­la glad och stolt jag är. Vi ha­de två an­falls­spe­la­re där up­pe som gjor­de ett skit­jobb och ha­de helt sä­kert ve­lat att vi hål­lit i bol­len mer. Men de ac­cep­te­rar sin roll och spelsti­len.

Sparv sä­ger att det finns en an­da i lands­la­get som han äls­kar.

– Vi job­bar för varand­ra och gör för­svars­ar­be­tet till 100 pro­cent. Jag står här som en stolt kap­ten.

Hur känns det i va­den?

– Den mår bra. Jag har in­te haft någ­ra bak­slag och vill ge ett stort tack till vår sund­hets­stab. Jag har fått be­hand­ling fle­ra tim­mar var­je dag. Jag är väl­digt tack­sam, sä­ger Sparv, som in­te kun­de star­ta mot Ung­ern, men spe­la­de he­la mat­chen mot Est­land.

CHEFSTRÄNAREN Mark­ku Ka­ner­va är in­ne på pre­cis sam­ma lin­je som Sparv: bätt­re kan det bli.

– Vi ha­de kun­nat dö­da mat­chen och bor­de ha va­rit mo­di­ga­re. I lä­gen vi ha­de kun­nat spe­la upp bol­len i ba­nan pas­sa­de vi i stäl­let bak­åt. Det är små­sa­ker som man kan fi­la på.

Det tål än­då att på­pe­kas att Fin­land sak­nat någ­ra vik­ti­ga pjä­ser. Le­ver­ku­se­n­an­fal­la­ren Jo­el Po­h­jan­pa­lo kan till ex­em­pel hjäl­pa till att sät­ta punkt för mat­cher­na.

Fred­rik Jen­sens, Alex­an­der Rings och Glen Ka­ma­ras ska­dor är av den lind­ri­ga­re sor­ten och tri­on kan va­ra re­do för spel den 12 ok­to­ber när Fin­land mö­ter Est­land på bor­ta­plan. Till dess är det ba­ra att nju­ta: det är in­te var­je år som Fin­land top­par en ta­bell.

– Det är fan­tas­tiskt in­spi­re­ran­de att va­ra med i ett så­dant här lag, sä­ger Sparv.

● Näs­ta Na­tions Le­a­gue-match spe­las mot Est­land i Tal­linn den 12 ok­to­ber.

FRED­RIK HÄGGMAN

RENSNING I SISTA STUND. Det är fan­tas­tiskt in­spi­re­ran­de att va­ra med i ett så­dant här lag, tyc­ker kap­te­nen Tim Sparv (num­mer 14 mitt i bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.