”Bräns­le­bryg­gan är un­der all kri­tik”

» Men bryg­gan får för­stås in­te va­ra far­lig så vi mås­te ta tag i pro­ble­met, sä­ger To­mas Eklund, nä­rings­livs­chef.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Kuusisto an­ja.kuusisto@au­me­dia.fi

Nä­rings­livs­chef To­masEklund i Par­gas minns in­te på rak arm hur långt ar­ren­de­av­tal sta­den har an­gå­en­de bräns­le­bryg­gan i Par­gas gäst­hamn, när har sva­rar i te­le­fon på Na­gu­fär­jan.

Han åter­kom­mer och be­rät­tar att av­ta­let med Ki­in­te­i­stö Oy Kalk­ki­ran- ta gäl­ler till år 2027.

– EN­LIGT AV­TA­LET är det ar­ren­de­ta­ga­ren som ska skö­ta un­der­hål­let av bryg­gan. Sta­den äger mar­ken, men den som ar­ren­de­rar ska skö­ta bryg­gan.

– Obe­ro­en­de får den in­te va­ra far-

lig att an­vän­da. Så vi mås­te stäm­ma träff med hy­res­gäs­ten och ta tag i pro­ble­met.

BÅTFOLKSÄGER att bryg­gan har va­rit i då­ligt skick länge, bor­de in­te sta­den sä­ga upp av­ta­let om bryg­gan in­te är i skick?

– Vi strä­var ef­ter att via för­hand­lings­vä­gen få en lös­ning till stånd, det är bå­de i ar­ren­de­ta­ga­rens och sta­dens in­tres­se att kun­na er­bju­da en sä­ker och bra bräns­le­bryg­ga.

– Bryg­gans skick skall grans­kas och så kom­mer vi över­ens om vem som gör vad. Att hä­va av­ta­let är en sista ut­väg som jag hop­pas att vi in­te be­hö­ver an­vän­da.

DÅARRENDETAGARENS åsikt är att små re­pa­ra­tio­ner av bryg­gan hör dem till, men att ett grund­läg­gan­de un­der­håll el­ler att för­nya bryg­gan är sta­dens upp­gift, hur be­mö­ter sta­den det?

–En­ligt ar­ren­de­av­ta­let är ar­ren­de­ta­ga­ren skyl­dig att skö­ta un­der­hål­let av bryg­gan och att den är trygg och sä­ker. Om man un­der­lå­ter att skö­ta skyl­dig­he­ten blir den för­stås så små­ning­om i så då­ligt skick att det be­hövs stör­re re­pa­ra­tio­ner.

AN­JA KUUSISTO

AN­JA KUUSISTO

SKRALT AV SKÄRGÅRDSSTADEN. Hen­rik Halonen tyc­ker Par­gas bor­de se till att tank­sta­tio­nen vid Par­gas gäst­hamn är en trygg plats, men bryg­gan är i be­dröv­ligt skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.