Mi­gra­tions­ver­ket änd­rar prax­is för af­ghans­ka asyl­sö­kan­de

» Mi­gra­tions­ver­ket med­de­lar att de upp­da­te­rar sin be­sluts­prax­is för af­ghans­ka asyl­sö­kan­de ef­ter att sä­ker­hets­lä­get har för­säm­rats

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Mi­gra­tions­ver­ket har upp­da­te­rat si­na prin­ci­per för hur de be­hand­lar af­ghans­ka asyl­sö­kan­de. Upp­da­te­ring­en gjor­des ef­ter det att FN:s flyk­ting­kom­mis­sa­ri­at UNHCR i au­gusti of­fent­lig­gjor­de en rap­port om sä­ker­hets­lä­get i Af­gha­nis­tan. En­ligt UNHCR:s be­döm­ning har sä­ker­hets­lä­get i hu­vud­sta­den Ka­bul för­säm­rats.

Mi­gra­tions­ver­ket skri­ver i ett press­med­de­lan­de att de­ras ti­di­ga­re lin­je i myc­ket stor ut­sträck­ning har mot­sva­rat UNHCR:s nya rikt­lin­jer. Där­för fin­juste­rar Mi­gra­tions­ver­ket en­dast sin be­sluts­prax­is.

ÄNDRINGENGÄLLER in­tern flykt till Ka­bul. Med in­tern flykt av­ses möj­lig­he­ten för en asyl­sö­kan­de att bo­sät­ta sig i en an­nan del av sitt land om sö­kan­den på sitt hem­om­rå­de ho­tas av för­föl­jel­se el­ler all­var­lig olä­gen­het.

En­ligt UNHCR:s nya rikt­lin­jer är en in­tern flykt till Ka­bul i all­män­het in­te möj­lig. Mi­gra­tions­ver­ket an­ser det går att gö­ra två un­dan­tag.

En in­tern flykt till Ka­bul kan en­ligt den nya be­döm­ning­en över­vä­gas för två sö­kan­de­grup­per: fris­ka ar­bets­fö­ra ogif­ta män el­ler fris­ka och barn­lö­sa gif­ta par i ar­bets­för ål­der som har skydds­nät i Ka­bul. Mi­gra­tions­ver­ket po­äng­te­rar att det all­tid görs en hel­hets­be­döm­ning och att in­tern flykt all­tid be­döms in­di­vi­du­ellt.

MI­GRA­TIONS­VER­KET skri­ver i press­med­de­lan­det att störs­ta de­len av asy­lan­sök­ning­ar­na har god­känts un­der det­ta år. 175 per­so­ner har an­sökt om asyl, varav 63 pro­cent har bli­vit be­vil­ja­de och 25 pro­cent har fått ne­ga­tivt be­slut. 760 per­so­ner vän­tar än­nu på svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.