Yle: Vi­king Li­ne sam­ar­bets­för­hand­lar

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

SJÖFART. Vi­king Li­ne in­le­der sam­ar­bets­för­hand­ling­ar den 17 sep­tem­ber. För­hand­ling­ar­na be­rör re­de­ri­ets lan­d­or­ga­ni­sa­tion, skri­ver Yle Åbo­land på sin webb­plats.

Per­so­na­len på far­ty­gen och de an­ställ­da i Åbo be­rörs in­te av sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na.

Vi­king Li­nes in­for­ma­tions­di­rek­tör Jo­han­na Bo­i­jer-Svahn­ström sä­ger till Yle att tio per­so­ner kan sä­gas upp som ett re­sul­tat av för­hand­ling­ar­na.

De av­del­ning­ar som be­rörs är re­se­bu­ti­ker­na i Tam­mer­fors och Ma­ri­e­hamn, eko­no­mi­av­del­ning­en på hu­vud­kon­to­ret i Ma­ri­e­hamn och sjö­per­so­nalav­del­ning­en i Helsing­fors.

Sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na ska va­ra av­slu­ta­de i mit­ten av ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.