He­i­no­nen och Wulff av­vak­tar än­nu

» Bar­ba­ra He­i­no­nen och Nic­ke Wulff väl­kom­nar SFP:s be­slut att gå till val på egen lis­ta, men en even­tu­ell kan­di­da­tur be­stäm­mer de sig för se­na­re.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund

Ma­ri­e­hamns stads­di­rek­tör Bar­ba­ra He­i­no­nen och Åbos full­mäk­ti­ge­le­da­mot Nic­ke Wulff har sagt att de vän­tar med att fat­ta be­slut om sin kan­di­da­tur i riks­dags­va­let tills de vet om det blir val­för­bund el­ler egen lis­ta.

Nu är det klart att det blir egen lis­ta, men när ÅU ring­er dem är be­slu- tet så färskt att de in­te har hun­nit be­stäm­ma sig.

Wulff sä­ger att han ska so­va på sa­ken, men han ute­slu­ter in­te en kan­di­da­tur.

– Det skul­le va­ra jät­tein­tres­sant och fan­tas­tiskt att gå ige­nom det. Men jag mås­te i så fall gö­ra en vet­tig kam­panj, ger man sig in i le­ken mås­te man gö­ra det så bra att man har en chans att bli in­vald.

– För par­ti­et är det ro­ligt med egen lis­ta, nu gäl­ler det ba­ra att job­ba för den.

OCK­SÅ HE­I­NO­NEN väl­kom­nar be­slu­tet.

– Det är bra, även om en egen lis­ta all­tid är en risk. Men vi slip­per en med­lems­om­röst­ning och det blir en är­lig kamp där bäs­ta man el­ler kvin­na vin­ner. När be­stäm­mer du dig för om du stäl­ler upp el­ler in­te?

– Man ska i al­la fall in­te vän­ta för länge, i så fall blir man ef­ter. Kanske re­dan ef­ter vec­ko­slu­tet.

NIC­KE WULFF.

BAR­BA­RA HE­I­NO­NEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.