” Bräns­le­bryg­gans un­der­håll är sta­dens an­svar”

» Ki­in­te­i­stö Oy Kalk­ki­ran­ta som skö­ter bräns­le­för­sälj­ning­en i Par­gas gäst­hamn an­ser att små re­pa­ra­tio­ner är fir­mans an­svar, in­te att er­sät­ta el­ler helt re­pa­re­ra bryg­gan på sta­dens mark.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | PARGAS -

Ki­in­te­i­stö Oy Kalk­ki­ran­ta har re­dan i många år skött bräns­le­för­sälj­ning­en i Par­gas gäst­hamn. Fö­re­ta­get ägs av Ra­mi Vir­ta­nen, men re­pre­sen­te­ras av Mar­kus Aar­nio som ock­så i prak­ti­ken skö­ter om att bräns­le­för­sälj­ning­en vid bryg­gan fun­ge­rar.

– Och fun­ge­rar har den gjort, om det nå­gon som­mar va­rit nå­got up­pe­håll har det va­rit nå­gon tim­me in­nan mer bräns­le har le­ve­re­rats, sä­ger Aar­nio.

EN­LIGT BÅTFOLK är in­te bräns­le­till­gång­en ett pro­blem, ut­an att bryg­gan är i så då­ligt skick att den är far­lig.

Vad an­ser du om det?

– Be­ro­en­de på hurudan sjö­gång det är och huruda­na fend­rar man har kan man få nå­gon skrå­ma på bå­ten, men di­rekt far­lig skul­le jag in­te kal­la den.

EN­LIGT STA­DEN är det den som ar­ren­de­rar som ska skö­ta un­der­hål­let. Vad sä­ger du om det?

– Små re­pa­ra­tio­ner och nor­malt un­der­håll hör till oss, det sä­ger av­ta­let. Stör­re gre­jer ska sta­den stå för, sä­ger Aar­nio och hän­vi­sar till att sta­den gjor­de så ock­så när ena än­dan av bryg­gan mås­te gö­ras om. Det var kanske för åt­ta–tio år se­dan, sä­ger Aar­nio.

– I nor­malt un­der­håll in­går in­te att för­nya he­la bryg­gan, be­to­nar han.

HEN­RIK HALONEN

HAR LÅNGVARIGT HYRESKONTRAKT. Ki­in­te­i­stö Oy Kalk­ki­ran­ta skö­ter bräns­le­för­sälj­ning­en i Par­gas gäst-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.