När­ma­ten kan bli stör­re på Kimitoön

» Snart träff för al­la in­tres­se­ra­de, in­te ba­ra för re­dan eta­ble­ra­de mat­hant­ver­ka­re. Nya idéer be­hövs he­la ti­den.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | KIMITOÖN -

Ge­men­sam för­äd­lings­lo­kal, ”brand” och för­sälj­nings­ka­nal ut från ön.

Det be­hövs en­ligt mat­hant­verks­pro­jek­tet KulTas an­ställ­da på Kimitoön, Jo­nas Berg­ström och Stel­la Törn­roth.

– Här finns så myc­ket. Pris­be­lön­ta mat­hant­ver­ka­re med syl­ter och lik­nan­de, kun­ni­ga od­la­re av bär, grön­sa­ker, äpp­len. Ren luft, och allt det som finns i na­tu­rens eget skaf­fe­ri.

TILL EX­EM­PEL finns det ef­ter­frå­gan på spräng­tic­ka som väx­er på björk, men sam­lar i sig av­ga­ser så det be­ta­las bra för spräng­tic­ka som har vux­it i ren luft. Den är rik på an­tiox­i­dan­ter och kos­tar mas­sor per ki­lo då den säljs i till ex­em­pel Asi­en, sä­ger Berg­ström.

Han har vux­it upp i Stock­holm men har släktröt­ter i Lång­näs, Drags­fjärd och har fis­kat där se­dan barns­ben.

– Det som knappt har dugt till fisk åt kat­ten är i dag värt peng­ar, så som so­ta­re. Och ett bar­kat gädd­skinn kan kos­ta 50 eu­ro, lär­de vi oss nyss vid skör­de­mark­na­den på Sep­tem­ber Open.

– Gäd­dor finns det hur myc­ket som helst i Drags­fjär­den. Bå­de den och kom­mu­nens and­ra in­sjö­ar är ju fria från sä­lar så fis­ke där skul­le va­ra möj­li­ga­re än i ha­vet där säl och skarv tar det mesta, sä­ger han.

HUR MAN KUN­DE få fram me­ra lo­kalt fång­at, ploc­kat, od­lat och tilla­gat ska dis­ku­te­ras vid en när­mat­s­träff den 25 sep­tem­ber kloc­kan 16– 21 i Vil­la Lan­de, Ki­mi­to.

Det blir ock­så någ­ra klo­ka ord av Mar­gotWik­ström om mat­hant­verk och ut­bild­ning, och av Ma­ria Pick om sam­ar­be­te in­om skär­gårds­tu­rism.

Vi­da­re bjuds det på vil­dört­s­sop­pa och smak­bi­tar gjor­da till 98 pro­cent på Ki­mi­toö-pro­duk­ter. Ovan­på det blir det tan­kes­med­ja i mind­re grup- per där idéer dis­ku­te­ras..

–EF­TER­FRÅ­GAN på när­mat är stör­re än till­gång­en så det finns al­la chan­ser, sär­skilt som när­mat går hand i hand med tu­ris­men som ock­så den väx­er. Vi vill ha med al­la in­tres­se­ra­de, in­te ba­ra re­dan eta­ble­ra­de mat­hant­ver­ka­re. Nya idéer och tan­kar be­hövs he­la ti­den, sä­ger Berg­ström.

Han nju­ter i sto­ra drag av att se­dan dry­ga året va­ra bo­satt i Öl­mos, Drags­fjärd med sam­bon Stel­la Törn­roth. Ing­en­de­ra ha­de job­bat med mat­hant­verk ti­di­ga­re men in­tres­set fanns. Berg­ström har ex­a­men in­om mark­nads­fö­ring och som sjö­kap­ten, Törn­roth som in­red­nings­ar­te­san och form­gi­va­re. Ef­ter någ­ra år till sjöss och på ar­ki­tekt­kon­tor vil­le de bo på lan­det, och så hit­ta­de de ett lämp­ligt hus och flyt­ta­de.

– En livsstils­för­änd­ring som vi är väl­digt nöj­da med. Tänk, i fjol kun­de vi ploc­ka hur myc­ket svamp som helst, in­om syn­håll för hu­set, suc­kar Jo­nas Berg­ström för­tjust.

HAR NI HUN­NIT få en fa­vo­ri­trätt re­dan un­der ert jobb med mat­hant­verks­pro­jek­tet?

– Grön­saks­sop­pa på egen­hän­digt od­la­de grön­sa­ker. Helt an­nan smak än om man i stan stres­sar till bu­ti­ken och kö­per va­ku­um­för­pac­kat grönt, sä­ger Stel­la Törn­roth.

Har ni hit­tat en tänk­bar ge­men­sam för­äd­lings­lo­kal än?

– Nej, men kö­ken i två för­e­nings­hus ska vi tit­ta när­ma­re på. Om ett stör­re tillag­nings­kök fanns att till­gå så skul­le det un­der­lät­ta för många som nu mat­hant­ver­kar hem­ma i si­na eg­na kök.

– Ett ge­men­samt va­ru­mär­ke, ett brand, be­hövs ock­så lik­som en ge­men­sam ka­nal för för­sälj­ning ut­an­för ön. Och ut­an­för lan­det. Det finns all or­sak att tän­ka stort, sä­ger Berg­ström.

● Vill man ploc­ka spräng­tic­ka, el­ler cha­ga som den ock­så kal­las, be­hövs mar­kä­ga­rens lov.

MO­NI­CA SAND­BERG

GLA­DA MAT­HANT­VER­KA­RE. Stel­la Törn­roth och Jo­nas Berg­ström ki­sar i höst­so­len och för­be­re­der den sto­ra när­mat­s­träf­fen i Vil­la Lan­de som skym­tar i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.