MTV gör om si­na ny­hets­sänd­ning­ar

Åbo Underrättelser - - NYHETER | KIMITOÖN -

ME­DI­ER. TV för­ny­ar sin ny­hets­be­vak­ning i te­veru­tan och på web­ben, i sin störs­ta sats­ning se­dan 1990-ta­let. Bo­la­get på­bör­jar en dyg­netrunt­be­vak­ning av ny­he­ter och sat­sar på di­rekt­sänd webb­te­ve.

Ny­hetskon­su­men­ter­nas in­for­ma­tions­törst har vux­it på de di­gi­ta­la ka­na­ler­na. MTV:s roll i me­diebran­schen är att sva­ra till be­ho­vet ge­nom att er­bju­da me­ra rör­lig bild, sä­ger Jaak­ko Hi­e­ta­nen, vi­de­oin­ne­hålls­ut­veck­la­re, till MTV.

En­ligt MTV:s verk­stäl­lan­de di­rek­tör Jark­ko Nord­lund är det frå­gan om en in­ve­ste­ring i mil­jon­klas­sen. Bo­la­get kom­mer att an­stäl­la åt­minsto­ne tio jour­na­lis­ter, skri­ver bransch­tid­ning­en Mark­ki­no­in­ti ja Mai­non­ta.

Te­le­kom­mu­ni­ka­tions­bo­la­get Te­lia med­de­la­de i som­ras att de kö­per Bon­ni­ers tv-verk­sam­het. I fö­re­tagskö­pet in­går fins­ka MTV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.