Puk­kis praktav­slut sänk­te Est­land

» Fin­land vann över Est­land med ud­da­må­let och har in­lett Na­tions Le­a­gue med två ra­ka seg­rar.

Åbo Underrättelser - - SPORT - SPT Se­basti­an Back­man

LANDSLAGSFOTBOLL. Ky­ligt, blå­sigt, blött. Det fin­länds­ka väd­ret vi­sa­de sig från sin säms­ta si­da i Åbo­nat­ten – men det gjor­de ingen­ting. De fin­länds­ka sup­port­rar­na på kort­si­dan sjöng, hop­pa­de och dan­sa­de i 90 mi­nu­ter trots att reg­net ba­ra väll­de ner över dem.

OR­SA­KEN till de många le­en­de­na på läk­ta­ren sta­vas Te­e­mu Puk­ki. Nor­wi­chan­fal­la­ren var ti­di­ga­re nå­got av en hack­kyck­ling i lands­la­get. Nu har han över­be­vi­sat de mest in­bit­na kri­ti­ker­na.

I lör­dags be­hövs han sju mi­nu­ter för att nä­ta mot Ung­ern. Nu small det till ef­ter tolv mi­nu­ter. Pyry So­i­ri kom loss på väns­ter­kan­ten och ser­ve­ra­de Puk­ki, som chip­pa­de in 1–0 i nät­ta­ket. Ele­gant, non­cha­lant, själv­sä­kert – ett av­slut av en an­fal­la­re med sky­högt själv­för­tro­en­de.

Est­land var in­te hel­ler ofar­ligt. Gäs­ter­na från sö­der pres­sa­de hög­re än för­vän­tat och ska­pa­de en hel del ore­da i den fin­länds­ka för­svars­lin­jen. Al­bin Granlund ham­na­de fel i någ­ra löp­ning­ar och Lu­kas Hra­decky

tving­a­des till ett an­tal in­gri­pan­den – men nä­ra ett bak­slag var Fin­land ald­rig.

Slut­re­sul­ta­tet 1–0 be­tyd­de att Fin­land för­läng­de den för­lust­fria svi­ten i VM-kva­let och Na­tions Le­a­gue till sex mat­cher.

SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE PÅ TOPP. Te­e­mu Puk­ki fräls­te Fin­land än en gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.