Par­gas väl­re­pre­sen­te­rat då Fin­land vann

Åbo Underrättelser - - SPORT - Mi­kael He­in­richs

Yt­ter­bac­ken Al­bin Granlund gjor­de 76 mi­nu­ter på pla­nen och Pif­fens P09-lag led­sa­ga­de la­gen in på pla­nen.

REGNIGT, BLÅ­SIGT och li­tet väl sent på en tis­dags­kväll. Men vad gör det då man får träf­fa si­na sto­ra ido­ler och led­sa­ga in Fin­lands och Est­lands lands­lag på Ve­ri­tas­sta­di­on i Åbo då Na­tions Le­a­gue kom­mer till trak­ten?

Av de sam­man­lagt över 30 kil­lar­na i P09-la­get var 23 med om att le­da ut spe­lar­na på pla­nen. Kil­lar­na sam­la­des re­dan i god tid in­nan av­spark för att träf­fa Boll­för­bun­dets kon­takt­per­son. Sam­ti­digt pas­sa­de man på att re­pe­te­ra na­tio­nalsång­en som ha­de va­rit hem­läxa.

Ju­ni­o­rer­na fick öva en gång på hur de skul­le pla­ce­ra sig då de tå­gar ut och ef­ter det blev det mel­lan­mål me­dan man – smått ner­vöst – vän­ta­de på att av­sparks­dags när­ma­de sig och byt­te om till re­spek­ti­ve lands­lags spel­dress.Me­dan la­gen värm­de upp in­nan mat­chen he­ja­de kil­lar­na hög­ljutt vid si­dan av pla­nen och någ­ra av lands­lags­spe­lar­na tog sig fak­tiskt tid att häl­sa på ju­ni­o­rer­na. In­mar­schen gjor­des i smått dugg­regn och Vårt land gick rik­tigt bra.

Ef­ter in­mar­schen för­flyt­ta­de sig kil­lar­na i rask takt mot läk­tar­plats och de hann pre­cis bän­ka sig in­nan Te­e­mu Puk­ki sat­te se­ger­må­let bakom Mi­h­kel Ak­sa­lu i den 12:e mi­nu­ten.

FRED­RIK HÄGGMAN

TRÄF­FA­DE STJÄR­NOR. Pif­fens 09-lag fick gå in med lands­la­get.

FRED­RIK HÄGGMAN

MED EST­NIS­KA LA­GET. Pif­fens 09-or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.