Skulp­tu­rer med sub­til hu­mor

Åbo Underrättelser - - KULTUR | KONST - Ju­lia Ny­man

Gam­la råd­hu­sets gal­le­ri

Tiz­zi­ca­to

Em­ma Jääs­ke­lä­i­nen

24.8 – 30.9.2018 UT­STÄLL­NING­EN. Skulp­tu­rer­na i Em­ma Jääs­ke­lä­i­nens ut­ställ­ning Tiz­zi­ca­to ger ett klas­siskt in­tryck. Fle­ra av dem är gjor­da i mar­mor el­ler brons. När en sti­ger in i gal­le­ri­et finns en fe­mi­nin bak­del i mar­mor pla­ce­rad på en pi­e­de­stal rakt fram­för en, som en de­talj ploc­kad från en an­tik sta­ty. An­ti­kens sta­ty­er sak­nar of­ta lem­mar som helt en­kelt fal­lit av un­der ti­dens gång. Ovan­li­ga­re är det att ba­ken fal­ler av.

Hel­hets­in­tryc­ket och tek­ni­ker­na må va­ra klas­sis­ka, men snabbt upp­täc­ker en att skulp­tu­rer­na är allt an­nat än tra­di­tio­nel­la.

Den fe­mi­ni­na bak­de­len lu­ras och vi­sar sig va­ra en snäc­ka el­ler en stor lu­maco­ni, då en går runt den. En li­ten frukt på gol­vet är ett bröst och ett li­ka­dant bröst sit­ter som en ti­ta på en kvist en bit bort.

PÅ VÄG­GEN häng­er en stor mun med läp­par av brons och tän­der av po­le­ra­de snäc­kor. Mel­lan tän­der­na har två tor­ka­de chilin fast­nat. En an­nan ojämn ring av brons blir en rik­tig troll­mun, ock­så den med glest pla­ce­ra­de po­le­ra­de snäc­kor.

Den fe­mi­ni­na krop­pen är ut­gångs­punk­ten för de fles­ta ver­ken, men i till ex­em­pel ”Nest” är det själ­va ma­te­ri­a­let som är ut­gångs­punk­ten. Ma­te­ri­a­let i det här fal­let är i hu­vud­sak hår från duschens golv­sil. I hå­ret har två snäc­kor byggt bo.

Ut­ställ­ning­ens ti­tel an­spe­lar på Piz­zi­ca­to-tek­ni­ken. En tek­nik där en knäp­per snabbt på ett sträng­instrum­ment för att ska­pa ett kort, skarpt ljud. På sam­ma sätt hac­kar skulp­tö­ren ryt­miskt fram for­mer ur sten. Sten­skulp­tu­rer­na i ut­ställ­ning- Ibland är det ma­te­ri­a­let som styr.

en har of­ta en nog­grant be­ar­be­tad men ojämn yta. En kan fö­re­stäl­la sig verk­ty­gens slag mot steny­tan.

DET ÄR EN SPLITT­RAD hel­het Jääs­ke­lä­i­nen vi­sar upp. Den ge­men­sam­ma fak­torn och klist­ret i ut­ställ­ning­en är hu­morn. Hu­morn kris­tal­li­se­ras i verk­tit­lar­na: ”Tit”, ”litt­le bit­ch sit­tin’”, ”Hol­ding a dir­ty thought” och ”Big no­se”. Det he­la blir snabbt myc­ket un­der­hål­lan­de då en li­ten mu­min­fi­gur fal­lit på sin sto­ra nä­sa up­pe på pi­e­de­sta­len. Den fe­mi­ni­na krop­pen in­spi­re­rar.

JU­LIA NY­MAN JU­LIA NY­MAN

FE­MI­NI­NA FOR­MER. Än­då in­te helt tra­di­tio­nel­la skulp­tu­rer på Em­ma Jääs­ke­lä­i­nens ut­ställ­ning.

JU­LIA NY­MAN

ETT BO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.