Un­der­sö­kan­de por­trätt

Åbo Underrättelser - - KULTUR | KONST -

UT­STÄLL­NING­EN. Tan­ja Kons­te­ni­us vi­de­o­verk ”Be­a­tri­se­ja” un­der­sö­ker por­trät­tet i sig. Den fem­ton mi­nu­ter långa fil­men vi­sar en flic­ka i blå klän­ning som snur­rar lång­samt fle­ra varv sit­tan­de på en stol.

Att gö­ra ett por­trätt på en per­son är of­ta en väl­digt in­tim hand­ling där bå­de den av­por­trät­te­ra­de och konst­nä­ren är när­va­ran­de sam­ti­digt. Nu­för­ti­den görs kanske säl­lan må­la­de por­trätt ef­ter le­van­de mo­dell, då det är tidskrä­van­de och dess­utom tungt för mo­del­len. Istäl­let må­las por­trätt ef­ter fo­to­gra­fi­er.

I BE­A­TRI­SE­JA har konst­nä­ren av­lägs­nat sig själv från pro­ces­sen.

Gal­le­ri Grå

Be­a­tri­se­ja

Tan­ja Kons­te­ni­us

24.8 – 30.9.2018

Flic­kan i vi­de­on sit­ter i själ­va ver­ket en­sam i ett rum med ka­me­ran som fil­mar. Ef­tersom mo­del­len snur­rar, blir be­trak­ta­ren med­ve­ten om mo­del­len som ob­jekt. En blir väl­digt med­ve­ten om att en tit­tar på en per­son som upp­le­ver sig va­ra en­sam.

Hi­sto­riskt sätt har por­trätt va­rit väl­digt vik­ti­ga. Por­trät­ten vi­sa­de den av­bil­da­des ställ­ning i sam­häl­let, men kun­de ock­så va­ra kär­leks­för­kla­ring­ar el­ler mål­ning­ar på ano­ny­ma mo­del­ler. Ett känt por­trätt på en okänd mo­dell är ”Flic­ka med pär­lör­hänge” av Jo­han­nes Ver­me­er. Stäm­ning­en i det por­trät­tet på­min­ner om stäm­ning­en i Be­a­tri­se­ja, trots att mo­del­len i vi­de­o­ver­ket ald­rig ser be­trak­ta­ren i ögo­nen.

PRESS­BILD

POR­TRÄTT. Tan­ja Kons­ten­si­us un­der­sö­ker por­trät­tets vä­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.