PLOC­KAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - John-Erik Jansén Le­da­re i HBL

EN­TIM­MESTÅ­GET. Be­ho­vet av väl ut­veck­lad tra­fi­kin­fra­struk­tur är ge­men­samt för he­la kustre­gi­o­nen. I Ös­ter­bot­ten är man be­svi­ken över att riks­väg 8 in­te in­går i Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­ets färs­ka för­slag om vägar som ska klas­sas som sär­skilt be­ty­del­se­ful­la stom­vä­gar.

Kust­ba­nan mel­lan Helsing­fors och Åbo finns högst bland stom­näts­för­sla­gets järn­vägs­sträc­kor. Stom­nä­tet krä­ver sats­ning­ar på un­der­håll. På tis­da­gen gjor­des en ny fram­stöt för den helt nya ba­nan mel­lan Helsing­fors och Åbo över Es­bo och Lo­jo.

Stom­näts­klas­si­fi­ce­ring­en vi­sar att kust­ba­nan är en pri­o­ri­te­rad ban­sträck­ning som be­hö­ver få re­sur­ser för att fort­sät­ta att fun­ge­ra som den livs­nerv den är tänkt att va­ra. Att pa­ral­lellt in­ve­ste­ra i en helt ny ba­na ver­kar i ett sam­hälls­e­ko­no­miskt per­spek­tiv in­te mo­ti­ve­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.