An­sva­ret för snabb­tå­get

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

DISKUSSIONEN om snab­ba­re tåg­för­bin­del­ser mel­lan Åbo och Helsing­fors har på­gått ett tag men till­väx­ten i Åbo­re­gi­o­nen har gett fö­re­språ­kar­na tyngd i ar­gu­men­ten.

Det är trots allt enkla­re att ta­la för mil­jard­sats­ning­ar mel­lan väx­an­de re­gi­o­ner, i mot­sats till mel­lan re­gi­o­ner som in­te om­fat­tas av ur­ba­ni­se­ring­en.

Enkla­re, men in­te opro­ble­ma­tiskt. För in­fra­struk­tur­lös­ning­ar hand­lar in­te ba­ra om att mö­ta ett be­hov ut­an ock­så om att del­ta i en ut­veck­ling som in­te nöd­vän­digt­vis gag­nar al­la.

En hög­has­tig­hets­ba­na mel­lan Åbo och Helsing­fors, via Sa­lo, är nöd­vän­digt­vis ing­et som gyn­nar stä­der­na på Kust­ba­nan, från Ka­ris fram till Es­bo.

VI VET ATT in­om till ex­em­pel SFP rå­der det de­la­de me­ning­ar om huruvi­da en­tim­mestå­get är en mo­ti­ve­rad sats­ning el­ler om in­ve­ste­ring­en i stäl­let bor­de gå till Kust­ba­nan.

I ÅU 27.8.2015 sa då­va­ran­de full­mäk­ti­ge­grup­pord­fö­ran­de och stads­sty­rel­se­med­lem­men Chris­tel von Frenc­kell-Ram­berg att SFP i Åbo med­ve­tet hål­ler låg pro­fil i frå­gan.

Lob­ban­det för en­tim­mestå­get över­lät SFP i Åbo till and­ra, bland an­nat ef­tersom riks­dags­le­da­mö­ter som Tho­mas Blomqvist, från Eke­näs, och An­ders Ad­lercreutz, från Kyrkslätt, vill att re­ge­ring­en sat­sar på Kust­ba­nan.

MED in­fra­struk­tur­sats­ning­ar är det all­tid så, att det som an­tas gyn­na den eg­na när­re­gi­o­nen är all­tid vik­ti­gast – va­re sig det hand­lar om fast för­bin­del­se i skär­går­den, en för­bätt­ring av riksåt­tan el­ler kor­ta­re res­tid mel­lan Åbo och Helsing­fors.

Ett rätt odra­ma­tiskt grun­dan­ta­gan­de tor­de trots allt ly­da: snab­ba­re tåg­för­bin­del­ser till hu­vud­sta­den från Åbo och Tam­mer­fors, som ock­så in­klu­de­ras i den ut­red­ning som pre­sen­te­ra­des i går, skul­le fö­ra med sig för­de­lar som in­te kan be­grän­sas till des­sa tre stä­der.

ÅBOS STADS­DI­REK­TÖR Min­na Ar­ve sä­ger att en­tim­mestå­get skul­le sam­man­län­ka Stock­holm och S:t Pe­ters­burg (ÅU i går). Tam­mer­fors stads­pla­ne­rings­di­rek­tör ta­lar om vik­ten av fun­ge­ran­de för­bin­del­ser norrut, mot Va­sa och Se­i­nä­jo­ki.

I den bäs­ta av världar hand­lar snab­ba för­bin­del­ser ut­tryck­li­gen om det­ta, att de får en för­läng­ning in­om hu­vud­or­ter­na – i form av kol­lek­tiv­tra­fi­ken – och vi­da­re ut från dem.

EN FÄRSK en­kät från Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­ets vi­sar att knappt 60 pro­cent av fin­län­dar­na vill att he­la Fin­land ska va­ra bo­satt och att den of­fent­li­ga sek­torn ska an­sva­ra för att det­ta är möj­ligt.

Men me­dan det är en vac­ker tan­ke så är det ock­så prak­tiskt omöj­ligt för den of­fent­li­ga sek­torn att be­hand­la al­la de­lar av Fin­land så jäm­likt att jäm­för­ba­ra för­bin­del­ser kan för­verk­li­gas in­om ett kort tids­spann.

TA­LAR VI om bud­get­me­del så ta­lar vi ock­så om pri­o­ri­te­ring­ar. Var ska sta­ten sat­sa först och vil­ka in­ve­ste­ring­ar skjuts fram?

Ska sta­tens sats­ning­ar va­ra rik­ta­de så att de gyn­nar and­ra än till­växt­om­rå­de­na, det vill sä­ga så att de brom­sar ur­ba­ni­se­ring­en? El­ler är ur­ba­ni­se­ring­en – och in­di­rekt ur­hol­kan­det av gles­byg­den – ett ofrån­kom­ligt fak­tum och mås­te sta­tens an­svar for­mas en­ligt det­ta? DET HÄR är i högs­ta grad po­li­tis­ka frå­gor och gi­vet att ut­veck­ling­ens kur­va på ett na­tur­ligt, om än in­te ound­vik­ligt sätt bö­jer sig mot de sto­ra stä­der­na, så är det själv­klart att po­li­ti­ken mås­te fun­ge­ra som en mot­vikt.

En mot­vikt på så sätt att al­la in­ve­ste­ring­ar in­te får kant­ra över i en ur­ba­ni­se­rings­vurm. De som lig­ger ut­an­för till­växt­om­rå­de­na får in­te läm­nas vind för våg.

MEN TA­LAR vi en­bart om bud­get­me­del när vi ta­lar om en­tim­mestå­get?

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter An­ne Ber­ner (C), som i går tog del av ut­red­ning­en, ef­ter­ly­ser sin va­na tro­gen fi­nan­sie­rings­mo­del­ler som in­te är be­ro­en­de av stats­bud­ge­ten.

DET ÄR mo­ti­ve­rat att ta­la för en mo­dell där sta­ten in­går som en de­lä­ga­re i ett pro­jekt­bo­lag och/el­ler fun­ge­rar som be­stäl­la­re, och där in­ve­ste­rings­fa­sen ut­görs av pri­va­ta me­del.

Dels för att, som kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­tern kon­sta­te­rar, tyngs det fin­länds­ka väg­nä­tet av en re­pa­ra­tions­skuld.

Dels för att, som vi kon­sta­te­rat, kan ett väl­färds­sam­häl­le in­te stir­ra sig blind på de land­sän­dor som re­dan är i till­väx­tens grepp. Det of­fent­li­gas an­svar in­klu­de­rar i högs­ta grad mind­re tätt be­bod­da om­rå­den.

Om pri­va­ta ak­tö­rer in­om nä­rings­li­vet tror på de gynn­sam­ma ef­fek­ter­na ska in­te ens in­ve­ste­ring­ar i mil­jard­klas­sen va­ra ett hin­der.

SLUT­LI­GEN ÄR det mo­ti­ve­rat att ef­ter­ly­sa pri­va­ta in­ve­ste­ring­ar just tack va­re de ef­fek­ter som ett en­tim­meståg skul­le ha för nä­rings­li­vet, en­ligt den ak­tu­el­la ut­red­ning­en.

Om pri­va­ta ak­tö­rer in­om nä­rings­li­vet tror på de gynn­sam­ma ef­fek­ter­na ska in­te ens in­ve­ste­ring­ar i mil­jard­klas­sen va­ra ett hin­der.

Kom ihåg att på ban­går­den i Åbo pla­ne­ras ett nytt eve­ne­mangscen­ter i halv­mil­jard­klas­sen, av­sett att byg­gas en­bart med pri­va­ta me­del.

STA­TEN SKA na­tur­ligt­vis va­ra med som möj­lig­gö­ra­re och part i snab­ba­re tåg­för­bin­del­ser.

Till­väx­ten gyn­nar trots allt ock­så den of­fent­li­ga eko­no­min. Där­för ska en­tim­mestå­get för­verk­li­gas som en ge­men­sam in­ve­ste­rings­bör­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.