FSD i Åbo­land rös­tar om riks­dags­kan­di­dat

» An­ting­en Kyösti Kur­vi­nen el­ler Eri­ca He­lin med på SDP:s lis­ta i Egent­li­ga Fin­lands val­krets.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBOLAND -

Fin­lands svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter FSD ord­nar med­lems­om­röst­ning om sin riks­dags­kan­di­dat i Egent­li­ga Fin­lands val­krets.

Eri­ca He­lin, 31, och Kyösti Kur­vi­nen, 44, har bli­vit no­mi­ne­ra­de för en kan­di­da­tur i val­kret­sen.

FSD ut­ser en kan­di­dat på SDP:s lis­ta i Egent­li­ga Fin­lands val­krets. Ef­tersom det finns två som no­mi­ne­rats av för­e­ning­ar­na får FSD-med­lem­mar­na bo­sat­ta i Egent­li­ga Fin­lands val­krets av­gö­ra vem som blir kan­di­dat.

– Det är po­si­tivt att vi har med­lem­mar som är be­red­da att sät­ta sig själ­va på spel i riks­dags­va­let. Nu får med­lem­mar­na i de­mo­kra­tisk ord­ning väl­ja kan­di­dat, kon­sta­te­rar FSD:s verk­sam­hets­le­da­re Hil­dur Boldt.

KYÖSTI KUR­VI­NEN vill lyf­ta fram sam­häl­lets an­svar för de sva­gas­te.

– Vill man ve­ta hur lyc­kat ett sam­häl­le är, så ska man se på hur bra sam­häl­let tar hand om de sva­gas­te och att man ger al­la sam­ma för­ut­sätt­ning­ar i li­vet obe­ro­en­de av vil­ken bak­grund man kom­mer ifrån.

FÖR ERI­CA HE­LIN är den störs­ta val­frå­gan so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men.

– Det här är ett riks­dags­val som kom­mer att präglas av kam­pen mel­lan att be­va­ra el­ler de­mon­te­ra vårt väl­färds­sam­häl­le, ett val om jäm­lik- het el­ler klass. SDP har lyckats vi­sa på tro­vär­di­ga motal­ter­na­tiv till re­ge­ring­ens pri­va­ti­se­rings­lin­je och en re­form för­ank­rad i fak­ta istäl­let för ide­o­lo­gi. Ett an­nat te­ma jag vill lyf­ta till debatt är be­ho­vet av en för­änd­ring av vårt so­ci­al­skydd en­ligt SDP:s för­slag, den så kal­la­de All­män­t­rygg­he­ten. Da­gens sy­stem mås­te bli enkla­re och mer in­di­vi­dan­pas­sat.

● Med­lems­om­röst­ning­en kom­mer att ge­nom­fö­ras som post­röst­ning bland FSD:s röst­be­rät­ti­ga­de med­lem­mar bo­sat­ta i Egent­li­ga Fin­lands val­krets 19.9–2.10.2018. Re­sul­ta­tet kun­görs se­nast 10.10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.