Äga­ren vill ri­va Börs­ho­tel­let

Lä­hiTa­pi­o­la vill byg­ga ett nytt ho­tell på tom­ten in­vid Sa­lu­tor­get i Åbo. Ho­tell­ked­jan Scan­dic Ho­tels tar över verk­sam­he­ten ef­ter TOK näs­ta vår.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBOLAND - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Det an­ri­ka ho­tel­let Ham­bur­ger Börs i Åbo kan ha sett si­na bäs­ta da­gar. Går pla­ner­na i lås rivs ho­tel­let och er­sätts av ett ny­byg­ge.

Bakom pla­ner­na står fas­tig­he­tens äga­re Lä­hiTa­pi­o­la och ho­tell­ked­jan Scan­dic Ho­tels.

Scan­dic Ho­tels blir ny ho­tel­lo­pe- ra­tör i Börs­kvar­te­ret ef­ter Turun osu­uskaup­pa som i vår av­står från sin ho­tell- och re­stau­rang­verk­sam­het i fas­tig­he­ten. TOK:s hy­res­av­tal med fas­tig­hets­ä­ga­ren upp­hör i maj.

Scan­dic Ho­tels har ti­di­ga­re med­de­lat att man tän­ker re­no­ve­ra ho­tel­let och byg­ga nya ho­tell­rum och re­stau- rang­lo­ka­ler i fas­tig­he­ten.

Nu vill man i stäl­let ri­va och byg­ga nytt.

ÅBO STAD be­re­der för till­fäl­let ett för­slag till de­talj­pla­neänd­ring som möj­lig­gör ny­byg­get. Tan­ken är att det nya ho­tel­let byggs i jämn­höjd med grann­hu­set i hör­net av Eriks­ga­tan och Au­ra­ga­tan.

Åbo vadd har ti­di­ga­re fun­nits i bygg­na­den som är skyd­dad.

Ock­så den gam­la börs­bygg­na­den i ju­gend­stil vid Köp­mans­ga­tan är skyd­dad och be­va­ras.

De­talj­plans­för­sla­get om­fat­tar he­la Fo­rum­kvar­te­ret.

Kvar­te­ret som lig­ger strax in­till Sa­lu­tor­get grän­sar till Eriks­ga­tan, Au­ra­ga­tan, Slotts­ga­tan och Köp­mans­ga­tan. I kvar­te­ret finns fy­ra tomt­ä­ga­re.

PLA­NEN TILLÅTER ock­så ett ny­byg­ge, ett bo­stads­hus, in­ne på går­den på tom­ten i hör­net av Au­ra­ga­tan och Slotts­ga­tan.

In­ner­går­den i köp­cent­ret Fo­rum be­va­ras.

För­sla­get till de­talj­plan för Fo­rum­kvar­te­ret vän­tas bli klart i bör­jan av ok­to­ber då det läggs ut till på­se­en­de och skic­kas på ut­lå­tan­derun­da.

En­ligt plan­lägg­nings­ar­ki­tekt Christine Eskolin är må­let att de­talj­pla­nen ska god­kän­nas av stads­pla­ne­rings- och mil­jö­nämn­den i höst.

Stads­full­mäk­ti­ge har sista or­det.

ÅU-FOTO

RIVS. Går pla­ner­na i lås rivs ho­tel­let Ham­bur­ger Börs för att ge plats åt ett ny­byg­ge. Tan­ken är att det nya ho­tel­let byggs i jämn­höjd med grann­fas­tig­he­ten, den gu­labru­na bygg­na­den till hö­ger på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.