Iok­to­ber väljsny vård­boss

» Vem som ska vi­ka­ri­e­ra som so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör i Pargas i ett år av­görs av stads­sty­rel­sen i ok­to­ber.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBOLAND - Anja Kuusisto 050-400 2352/anja.kuusisto@au­me­dia.fi

Tre kan­di­da­ter till so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör är in­ter­vju­a­de. Va­let görs av stads­sty­rel­sen i mit­ten av ok­to­ber.

Samt­li­ga tre sö­kan­de till vi­ka­ri­a­tet för so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren i Pargas är be­hö­ri­ga och har in­ter­vju­ats den här vec­kan.

Det är stads­sty­rel­sen som av­gör vem som får vi­ka­ri­a­tet, och in­ter­vjugrup­pens åsikt väger tungt. Fö­re­drag­ning­en till sty­rel­sen görs av stads­di­rek­tö­ren.

De sö­kan­de var so­ci­al­ar­be­ta­re Lil­le­mor Gustafs­son från Helsing­fors, Ann-Christin Elm­vik, ma­gis­ter i häl­so­ve­ten­ska­per, Pargas och Mi­ia Lind­ström, ma­gis­ter i häl­so­ve­ten­ska­per och vård­chef, Pargas.

I INTERVJUGRUPPEN ingick stads­di­rek­tör Pa­trik Nygrén, per­so­nal­chef Pe­ter Lindroos, stads­sty­rel­sens re­pre­sen­tant, vice ord­fö­ran­de Re­gi­na Ko­ski­nen (SFP) och Hanna Jär­vi­nen (Saml) som so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­dens re­pre­sen­tant.

– Tan­ken var först att vi skul­le va­ra än­nu fler i intervjugruppen, sä­ger Ko­ski­nen, men på grund av oli­ka för­hin­der blev det in­te så.

ATT STADS­STY­REL­SENS näs­ta mö­te är först i mit­ten på ok­to­ber för­drö­jer pro­ces­sen, med tan­ke på att sta­den för till­fäl­let in­te har nå­gon so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör.

I sep­tem­ber är det le­da­ren för fa­mil­je­en­he­ten, Sa­mi Sal­mi­vir­ta som vi­ka­ri­e­rar som so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör.

– Nå­got ex­tra sty­rel­se­mö­te sätts in­te in, ut­an va­let sker vid stads­sty­rel­sens mö­te den 15 ok­to­ber, sä­ger stads­di­rek­tör Pa­trik Nygrén.

DESÖKANDES bak­grund är att Gustafs­son job­bar vid Folk­häl­san i Helsing­fors, Mi­ia Lind­ström val­des i ju­li till tjäns­ten som vård­chef i Pargas, ef­ter Ann-He­len Saa­ri­nen som gick i pen­sion. In­nan det var Lind­ström re­gi­on­chef på Kår­kul­la.

Elm­vik har va­rit av­del­nings­skö­ta­re för bäd­dav­del­ning­en i Pargas häl­so­cen­tral men sa­de upp sig från sta­den i ju­li.

STADS­STY­REL­SEN gick in för att le-

Det val vi nu gör hand­lar in­te om att väl­ja en ef­ter­trä­da­re i egent­lig be­mär­kel­se, ut­an det hand­lar om ett vi­ka­ri­at för ett år. Pa­trik Nygrén

dig­för­kla­ra tjäns­ten som so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör som ett vi­ka­ri­at i sam­band med att so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör Pau­la Sun­dqvist för ett år för­flyt­ta­des till en tjänst som väl­färdsko­or­di­na­tor vid central­för­valt­ning­en.

Att hon skul­le åter­vän­da till di­rek­tör­s­job­bet har be­dömts som osan­no­likt.

– Det val vi nu gör hand­lar in­te om att väl­ja en ef­ter­trä­da­re i egent­lig be­mär­kel­se, ut­an det hand­lar om ett vi­ka­ri­at för ett år, sä­ger Nygrén och tilläg­ger att det är möj­ligt att det blir en stör­re re­kry­te­rings­pro­cess om ett år.

VID SE­NAS­TE full­mäk­ti­ge­mö­te ut­tryck­te Nygrén sig be­kym­rat om för si­tu­a­tio­nen vid so­ci­al- och häl­so­vårds­av­del­ning­en, då det har va­rit stor ro­ta­tion och även fle­ra pen­sio­ne­ring­ar från nyc­kel­pos­ter in­om av­del­ning­en.

Ef­ter det har Camilla Berg­manKär­pijo­ki valts till äldre­omsorgs­chef och stads­sty­rel­sen be­slöt i mån­dags att job­bet som le­dan­de lä­ka­re le­di­ganslås.

Ock­så tjäns­ten som le­dan­de tand­lä­ka­re ska le­di­ganslås i höst, den nu­va­ran­de har ett års viss­tids­an­ställ­ning.

ANJA KUUSISTO

VÄN­TAR PÅ BEMANNING. So­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­rens rum i Pargas stads­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.