Got­lands­sten behövs

» Mer­par­ten av den sten som bränns i kalk­ug­nen i Pargas kom­mer från Got­land. Det nu­va­ran­de kalk­brot­tet på Got­land ger sten i tio år till.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBOLAND - 050-400 2352/anja.kuusisto@au­me­dia.fi Anja Kuusisto

Nord­kalks kalk­ugn i Pargas an­vän­der sten från Got­land. Den sten­kva­li­té­ten upp­skat­tas av stål­in­du­strin.

I tis­dags kom be­ske­det att Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len i Sve­ri­ge av­slår Nord­kalks an­sö­kan för kalk­täk­ten i Bunge på Got­land (ÅU 12.9).

Det är frå­gan om en lång­va­rig och dyr rätts­pro­cess, men då Bunge­må­let har på­gått så länge har Nord­kalk ock­så hun­nit över­vä­ga and­ra al­ter­na­tiv för hur man kan gå vi­da­re.

– Pro­ces­sen har på­gått i mer än tolv år. Det har sam­ti­digt med­fört att vi har bör­jat pla­ne­ra och gö­ra ut­red­ning­ar om and­ra pro­jekt på Got­land, sä­ger Nord­kalks chefs­geo­log Hå­kan Pihl.

– DEN BEFINTLIGA kalk­täk­ten, Klint­ha­gen, på Got­land för­ser oss med sten i tio år till, och för att för­säk­ra oss om en fram­tid på Got­land på läng­re sikt ut­re­der vi ock­så an­nat än Bunge.

Så Nord­kalks när­va­ro på Got­land står in­te och fal­ler med Bunge?

– Nej. Visst är frå­gan stor och pro­ces­sen har på­gått se­dan 2006, men vi står in­te och fal­ler med Bunge.

MER­PAR­TEN AV den kalk­sten som bränns i kalk­ug­nen i Pargas kom­mer från Klint­ha­gen på Got­land. Vad är det för spe­ci­fikt med just den sor­tens kalk­sten?

– Den mot­sva­rar stål­in­du­strins be­hov. Stål­in­du­strin vill ha en ke­miskt ren sten med go­da egen­ska­per i för­brän­nings­pro­ces­sen, man ta­lar om ter­mis­ka egen­ska­per. Man vill att kal­ci­um­hal­ten ska va­ra hög och an­de­len för­ore­ning­ar ska va­ra låg.

Nå­gon mot­sva­ran­de kalk­fyn­dig­het av jäm­för­bart om­fång och kva­li­té finns in­te på det svens­ka fast­lan­det, ock­så där­för är Got­land så vik­tigt för Nord­kalk.

– Den svens­ka ce­ment­in­du­strin är ock­så mest verk­sam just på Got­land, sä­ger Pihl, och lä­get i Ös­ter­sjön är bra med tan­ke på trans­por­ter och lo­gistik.

NORD­KALK HANN re­dan be­vil­jas till­stånd och vill­kor för kalk­täk­ten i Bunge 2014, men ef­ter det be­slöt den svens­ka re­ge­ring­en att om­rå­det ska in­gå i Na­tu­ra 2000. Dom­sto­len som nu prö­vat ären­det har be­ak­tat re­ge­ring­ens be­slut.

Kalk­bryt­ning­en på Got­land kan be­skri­vas som en in­tres­se­kon­flikt där na­tur­vär­den och sys­sel­sätt­nings­frå­gor kroc­kar.

Nord­kalk sys­sel­sät­ter om­kring 100 per­so­ner på Got­land.

– Me­tall­fac­ket har va­rit ett stöd för oss he­la vägen, sä­ger Pihl. Be­söksnä­ring­en är stor på Got­land, men vå­ra ar­bets­plat­ser vär­de­sätts högt då de är året runt.

PÅ SAJTEN He­la Got­land är ru­bri­ken ef­ter dom­stols­be­ske­det ”Stor oro ef­ter nej till kalk­bryt­ning”, även om in­tres­se­kon­flik­ten ock­så lyfts fram. Dels hand­lar det om oro för Sve­ri­ge som in­du­stri­na­tion och ar­bets­plat­ser, dels på­ta­las en lätt­nad för att na­tur­vär­den be­va­ras.

Me­tall­fac­kets om­buds­man ut­ta­lar sig och sä­ger att mil­jön in­te vin­ner i läng­den, då kalk behövs obe­ro­en­de och i så fall mås­te im­por­te­ras från län­der som in­te har sam­ma höga mil­jökrav som Sve­ri­ge.

– Vå­ra bas­in­du­stri­er är be­ro­en­de av kalk för sin pro­duk­tion, lant­bru­ket är be­ro­en­de av kalk, kalk behövs för ren luft och rent vat­ten, på­min- ner Hå­kan Pihl.

NORD­KALK NORD­KALK

KLINT­HA­GEN. Det är Nord­kalks nu­va­ran­de kalk­täkt på Got­land. Sten där be­räk­nas kun­na bry­tas i tio år till, ef­ter det behövs en an­nan täkt.

CHEFS­GEO­LOG. Hå­kan Pihl: Bung­e­täk­ten på Got­land är en stor frå­ga för Nord­kalk, men då pro­ces­sen dra­git ut har kon­cer­nen ock­så bör­jat ut­re­da and­ra al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.