Man läm­na­de si­na barn på per­rong­en i Kup­pis

Åbo Underrättelser - - NYHETER PARGAS -

ÅBO. Po­li­sen fick kloc­kan 8.30 på tors­dags­mor­go­nen ve­ta att en man ha­de sti­git på tå­get från Åbo mot Helsing­fors och läm­nat si­na två barn kvar på per­rong­en. En ut­om­stå­en­de upp­täck­te vad man­nen gjor­de och an­mäl­de fal­let till nöd­cen­tra­len.

Det ena bar­net var un­ge­fär fem år gam­malt och det and­ra bar­net satt än­nu i barn­vagn. Bå­de po­li­sen och en jour­ha­van­de so­ci­al­tjäns­te­man kal­la­des till plat­sen, och för­de i väg bar­nen till ett hem för små­barn, upp­ger po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

Se­na­re kröp det fram att det hand­la­de om ett miss­för­stånd. Pap­pan som steg på tå­get ha­de av­ta­lat med bar­nens far­mor att hon skul­le kom­ma och häm­ta dem på per­rong­en. Men när tå­get skul­le star­ta var far­mo­dern än­nu in­te på plats.

Pap­pan kun­de där­e­mot se att hon var på an­tå­gan­de och sa­de till si­na barn att vän­ta en stund. På grund av att folk ha­de sam­lat sig runt de två bar­nen såg far­mo­dern in­te dem.

En­ligt po­li­sen är fal­let nu upp­kla­rat och bar­nen har över­läm­nats till far­mo­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.