Gran­nar­na har fått nog av hun­dar­na

» Det här har på­gått länge nog, sä­ger Gre­ger Gustafs­son i Norr­lång­vik.

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN - Monica Sandberg 040-5828276 monica.sandberg@au­me­dia.fi

”To­i­vo-hun­dar­nas” gran­nar har ofri­vil­ligt fått stif­ta be­kant­skap med dem. Da­ni­el Eng­blom be­rät­tar om hur han i fjol ser­va­de sin bil hem­ma på gårds­pla­nen då To­i­vo-äga­ren med ett ti­o­tal lö­sa hun­dar kom för­bi på kvälls­pro­me­nad.

Tre av hun­dar­na kom in på Eng­bloms gårds­plan; två av dem bör­ja­de no­sa och grä­va i träd­gårds­lan­det men den tred­je hop­pa­de in i bi­len.

– Till slut fick jag ut den ur bi­len. Se­dan gick vi in. Vi hör­de att hun­den kraf­sa­de på dör­ren men tänk­te att den skul­le springa ef­ter de and­ra. På mor­go­nen var bå­da bi­lar­na helt sön­der­re­pa­de i lac­ke­ring­en. Det slu­ta­de med att po­li­sen ring­de To­i­voä­gar­na som med­gav att det var de­ras hund. Vi fick en en­gångs­sum­ma i er­sätt­ning. Vi fick ock­så hö­ra att den här hun­den var li­te bil­to­kig. – MAN FÖR­STÅR JU att de här hun­dar­na har haft ett kanske svårt liv ti­di­ga­re, och en del av dem ver­kar li­te arg­sin­ta. I hös­tas och vint­ras såg jag nå­gon av hun­dar­na springa lö­sa sä­kert varan­nan dag. Och då de är på kvälls­pro­me­nad är det in­te trev­ligt att mö­ta dem, ing­en kan ha sä­ker kon­troll på tio lö­sa hun­dar.

– Vi vet in­te om vi vå­gar lå­ta bar­nen gå en­sam­ma. Och de som bor än­nu när­ma­re To­i­vo är stör­da av det evi­ga skäl­lan­det, tilläg­ger Eng­blom.

I NORR­LÅNG­VIK bor ock­så jord­bru­ka­ren Gre­ger Gustafs­son som har 25 får på be­te i när­he­ten av To­i­vo­går­den. El­ler ha­de, för nu är ba­ra 21 får kvar. Fy­ra mås­te av­li­vas ef­ter att ha bli­vit il­la riv­na nat­ten för en vec­ka se­dan.

– Först trod­de vi det var varg, men var­gen dö­dar ett får och bör­jar ge- nast äta av det så det stäm­de in­te. In­te hel­ler av­tryc­ken av bak­tas­sar­na stäm­de, vi ha­de en av jakt­vårds­för­e­nings ex­per­ter här för att kol­la, sä­ger Gustafs­son. HANÄRÖVERTYGAD att det var To­i­vo-hun­dar som ja­ga­de och rev få­ren. Då han ge­nast frå­ga­de To­i­vo-värd­fol­ket om de haft hun­dar lö­sa med­gav de att två har va­rit ”li­te på rym­men”.

– Jag har sett de­ras hun­dar lö­sa ota­li­ga gång­er men nu får det va­ra nog, det är in­te lag­ligt att ha hun­dar lö­sa ide­li­gen. Det här har på­gått i fle­ra år nu, vi är grund­ligt tröt­ta. Och stängs­let kring hund­går­den är un- der all kri­tik. Jag för­står in­te att det in­te finns nå­gon myn­dig­het som tar tag i det­ta, sä­ger Gustafs­son.

– AL­LA I TRAKTEN är leds­na på hun­dar­na som spring­er lö­sa, ut­an att man vet vad de kan ta sig till, sä­ger Jan-An­ders Sjö­blom i Matt­kärr.

– Po­li­sen har upp­ma­nat oss att gö­ra an­mä­lan och det har vi gjort. Ibland har jag hit­tat hun­dar i mi­na mård­hunds­fäl­lor där hun­dar­na ham­nat ef­ter att ha ätit av be­tet.

HANS FRU Bar­bro Gustafs­son har ock­så hon gjort po­li­san­mä­lan, ef­ter att ha bli­vit på­hop­pad av en hund som bet sön­der plast­kas­sen med tvätt som hon skul­le hänga upp.

– Hun­den tog en t-shirt och sprang i väg, och jag re­ti­re­ra­de in. Det var en jät­tes­tor hund, kanske bland­ras, och den ha­de ti­di­ga­re sam­ma dag hop­pat på mig och ta­git om min hand­led med käf­ten. Jag ha­de min dot­ter med mig och skyn­da­de in med hen­ne. Se­dan då jag kom ut igen med tvät­ten så kom hun­den spring­an­de rakt mot mig.

– Ef­teråt fick jag hö­ra av äga­ren att hun­den ba­ra vill le­ka men hur ska man ve­ta det? Och om det är frå­gan om hun­dar som kom­mer från ut­lan­det så kan de ha vil­ka bak­te­ri­er som helst om man blir bi­ten av dem, sä­ger Gustafs­son.

Vi vet in­te om vi vå­gar lå­ta bar­nen gå en­sam­ma.

HON MINNS OCK­SÅ sin för­vå­ning en som­mar­natt då hon tit­ta­de ut och såg bå­de en häst och en ås­na som span­ku­le­ra­de om­kring på gårds­pla­nen och till och med kom upp på ve­ran­dan.

REGIONENS VE­TE­RI­NÄR med upp­drag att över­va­ka djur­skyd­det, Sirk­ka Mat­ti­la, sä­ger att hon kän­ner till To­i­vo men ba­ra i po­si­tiv be­mär­kel­se.

– Jag har in­te haft an­led­ning att in­gri­pa, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.