Mo­bi­li­se­ring och räv­spel

När SFP i Egent­li­ga Fin­land går till val på egen lis­ta finns en rad fak­to­rer att be­ak­ta. San­no­likt kom­mer par­ti­et att an­vän­da hotet mot det en­da man­da­tet för att mo­bi­li­se­ra fäl­tet. Håll ock­så koll ef­ter ett in­ternt räv­spel.

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Dan Lolax dan.lolax@au­me­dia.fi

DET BLIR TROTS allt riks­dags­val på egen lis­ta för SFP i Egent­li­ga Fin­land. Vi skri­ver ”trots allt” ef­tersom en egen lis­ta in­te var kret­sens, el­ler par­ti­kans­li­ets, förstaal­ter­na­tiv.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att man fat­ta­de ett be­slut. Nu vet al­la vil­ka för­ut­sätt­ning­ar­na är, och för­be­re­del­ser­na för riks­dags­va­let i april näs­ta kan bör­ja på all­var.

Det kom­mer att krä­vas nå­got av en bragdin­sats för SFP att säk­ra det man­dat som Ste­fan Wallin läm­nar ef­ter sig.

Omöj­ligt är det in­te, men en rad bi­tar ska fal­la på rätt plats. Vi lis­tar någ­ra fak­to­rer som kan kom­ma att präg­la val­kam­pan­jen för SFP:s del.

SAKFRÅGORNA.

Par­ti­ets sto­ra ut­ma­ning är att de po­ten­ti­el­la väl­jar­na in­te ba­ra är i mi­no­ri­tet ut­an ock­så geo­gra­fiskt ut­sprid­da på ett sätt som for­mar in­tres­set för riks­dags­va­let.

Me­dan det är klart att en del kan­di­da­ter på den 17 namn starka lis­tan kom­mer att ta­la om skar­var och skär­gårds­för­bin­del­ser så mås­te kam­pan­jen ock­så in­ne­hål­la mer all­mängil­ti­ga frå­gor som kan kopp­las till Åbo, Pargas och Ki­mi­to­öns kom­mun.

För­ut­sätt­ning­ar­na för små­fö­re­ta­ga­re är sä­kert en så­dan. Fram­ti­den för and­ra sta­di­ets ut­bild­ning i Åbo­land kan va­ra en an­nan.

Frå­gan om hur so­ci­al- och häl­so­vår­den på svens­ka ska ord­nas i land­ska­pet kom­mer sä­kert ock­så att dy­ka upp, även om det är en in­di­rekt frå­ga för riks­da­gen: lös­ning­en häng­er på för­hand­ling­ar på kom­mun- och land­skaps­ni­vå, och i för­läng­ning­en på de själv­stän­di­ga land­ska­pen.

Men så är det i po­li­tik: nå­gon strikt gräns­drag­ning mel­lan kom­mu­na­la och na­tio­nel­la frå­gor finns in­te.

MOBILISERINGEN.

Vik­ti­ga­re än spe­ci­fi­ka frå­gor kan trots allt föl­jan­de bud­skap bli: Det vo­re ett hårt bak­slag för Åbo­land, in­klu­si­ve det svens­ka Åbo, om SFP i Egent­li­ga Fin­land in­te säk­ra­de det nu­va­ran­de man­da­tet.

Att i det här av­se­en­det ham­na vid si­dan om Helsing­fors, Ny­lands och Va­sas val­krets – som in­te be­hö­ver hänga sitt hopp på ett (1) man­dat – skul­le in­te gyn­na till­väx­ten för en krets som trots allt har fost­rat många mi­nist­rar.

För­u­tom den in­ter­na ak­ter­seg­ling­en kom­mer SFP i Egent­li­ga Fin­land att på­pe­ka att and­ra par­ti­ers vär­nan­de om svens­ka frå­gor in­te kan ga­ran­te­ras.

För­vän­ta er allt­så ett ge­nom­gå­en­de bud­skap, tänkt att mo­bi­li­se­ra fäl­tet, om att rös­ta för att säk­ra ett ho­tat man­dat.

KON­KUR­REN­TER­NA.

Va­let 2015 sam­la­de Li An­ders­son (VF) över 15 000 rös­ter i Egent­li­ga Fin­land. Ti­den som par­ti­ord­fö­ran­de har stärkt hen­nes po­pu­la­ri­tet och myc­ket ta­lar för att hon kom­mer att va­ra minst li­ka framgångsrik i va­let näs­ta år.

Na­tur­ligt­vis är fram­gång­en be­ro­en­de av en rad fak­to­rer som vi än­nu in­te kän­ner till – hur de and­ra par­ti­er­nas kan­di­dat­lis­tor ser ut i sin hel­het, vil­ka frå­gor som do­mi­ne­rar val­rö­rel­sen och så vi­da­re – men klart är att An­ders­son och and­ra två­språ­ki­ga kan­di­da­ter – från Sam­lings­par­ti­et, De grö­na och FSD – kom­mer att ha ögo­nen på de 9 787 rös­ter som Ste­fan Wallin fick i va­let 2015.

Mar­gi­na­ler­na är så pass små att des­sa and­ra kan­di­da­ter kom­mer att va­ra av­gö­ran­de.

KAN­DI­DA­TER­NA.

De som re­dan an­mält in­tres­se för riks­dags­va­let – Sand­ra Ber­gqvist, Ida Schau­man och Niklas Gu­seff – mås­te i det här ske­det ock- så be­trak­tas som de star­kas­te nam­nen, även om Gu­seff i da­gens ÅU sät­ter en stor as­te­risk vid sin kan­di­da­tur.

Men för att det här ska gå vägen för SFP mås­te lis­tan va­ra jämn­stark. Samt­li­ga namn på den mås­te va­ra så­da­na som ga­ran­te­rat drar rös­ter, och samt­li­ga kan­di­da­ter mås­te va­ra så­da­na som är be­red­da att job­ba för rös­ter­na.

Nic­ke Wulff, rek­tor för Cyg­naeus sko­la i Åbo och ti­di­ga­re vice ord­fö­ran­de i par­ti­et, och Barbara He­i­no­nen, stads­di­rek­tör i Ma­ri­e­hamn, sä­ger att de över­vä­ger kan­di­da­tu­rer.

För He­i­no­nens del ha­de sä­kert ett val­för­bund – och i prak­ti­ken ett be­slut om en (1) SFP-kan­di­dat – va­rit en bätt­re för­ut­sätt­ning, gi­vet job­bet i Ma­ri­e­hamn.

För Wulff, som ock­så är full­mäk­ti­ge­grup­pord­fö­ran­de, kan det här ock­så bli en frå­ga om an­svar: hans kon­takt­nät i Åbo skul­le ga­ran­te­ra par­ti­et väl­be­höv­li­ga rös­ter. Får han ne­ka par­ti­et dem?

Ett in­ternt räv­spel kan in­te ute­slu­tas.

RÄVSPELET.

Ef­ter fy­ra år i op­po­si­tion är det san­no­likt att SFP är ett re­ge­rings­par­ti ef­ter näs­ta val. Det här kan kom­ma att präg­la va­let i Egent­li­ga Fin­land.

Bland dem som med sä­ker­het åter­finns bland kan­di­da­ter­na är Sand­ra Ber­gqvist och Ida Schau­man de mest me­ri­te­ra­de. Vem av dem är par­ti­ets fa­vo­rit?

Ber­gqvist har i egen­skap av vice ord­fö­ran­de för SFP en platt­form som Schau­man sak­nar. Hon har ock­så, som team­le­da­re vid Kom­mun­för­bun­det, en koll på svens­ka frå­gor som in­te är be­grän­sa­de till Åbo­land men nog starkt för­ank­rad i re­gi­o­nen, Na­gubo som hon är.

Åbo­bon Schau­man, å and­ra si­dan, har som ti­di­ga­re SU-ord­fö­ran­de ett stöd bland unga väl­ja­re och som sak­kun­nig på Flyk­ting­hjäl­pen har hon pro­fi­le­rat sig i den för SFP in­te ovik­ti­ga asyl­frå­gan.

Kom­mer par­ti­kans­li­et i Helsing­fors att väga des­sa kan­di­da­ter mot varand­ra för att se vil­ken er­fa­ren­het som gyn­nar re­ge­rings­par­ti­et SFP? Ett in­ternt räv­spel kan in­te ute­slu­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.