Fort­fa­ran­de är vat­ten­pö­len kvar

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Mitt en­da hopp var att Kun­tec skul­le åter­kom­ma till sa­ken.

För någ­ra år se­dan för­bätt­ra­des Kas­kis­vä­gens väg­av­snitt mel­lan Kup­pis­ga­tan och Kom­mu­nal­sjuk­hus­vä­gen. Ak­tö­ren gräv­de upp he­la väg­av­snit­tet, byt­te ut al­la ros­ti­ga dag­vat­ten­rör.

Man byt­te även ut fle­ra dag­vat­ten­be­tong­brun­nar. Den dju­pas­te grop var fle­ra me­ter djup, med kle­na stäng­sel runt.

Kas­kis­vä­gens väg­av­snit­tet mel­lan Kup­pis­ga­tan och Kom­mu­nal­sjuk­hus­vä­gen är en li­ten es­pla­nad och har grön­om­rå­de mel­lan väg­fi­ler­na.

Väg­av­snit­tet var stundom dub­bel­rik­tat. Ak­tö­ren för­bätt­ra­de även lät­tra­fik­le­den på bå­da si­dor. Ak­tö­ren la- de om sten­be­lägg­ning­en och as­fal­te­ra­de lät­tra­fik­le­der­na.

I kors­ning­en Kup­pis­ga­tan och Kas­kis­vä­gen, finns ett el­skåp. Då ock­så väg­be­lys­ning­en för­ny­a­des på väg­av­snit­tet, la­des nya el­kab­lar till och från re­lä­skå­pet.

Av nå­gon an­led­ning, lät ak­tö­ren bli

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.