Ny fo­tout­ställ­ning vid Bo­ta­nis­ka träd­går­den

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

ÅBO. Na­tur­fo­to­graf Maria Ny­man stäl­ler ut sitt ar­be­te om tor­ka­de väx­ter i sin na­tur­li­ga mil­jö vid Bo­ta­nis­ka träd­går­den på Run­sa­la.

Hon har un­der en höst och vin­ter fo­to­gra­fe­rat dö­da, tor­ra fröställ- ning­ar ute i na­tu­ren. Det­ta pro­jekt har bli­vit en se­rie bil­der som går un­der nam­net ”Fa­ded beau­ty”. Tan­ken med ut­ställ­ning­en är att vi­sa det vack­ra i för­fal­let och att väx­ter kan va­ra fi­na även som tor­ra eter­nel­let.

Ut­ställ­ning­en är öp­pen från 15 sep­tem­ber till 15 ok­to­ber. Bil­der­na finns i café­ets au­la som är öp­pen dag­li­gen mel­lan kloc­kan 10– 17. Från och med ok­to­ber är dock växt­hu­sen och café­et stängt på mån­da­gar.

Åbo­bon Maria Ny­man är fo­to­graf med na­tur som spe­ci­al­in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.