Tren­da­na­ly­ti­ker: In­red pre­ci

» Nu är den enk­la skan­di­na­vis­ka mi­ni­ma­lis­mens tid för­bi och det är färg och mo­di­ga sti­lar som gäl­ler. Fin­lands störs­ta in­red­nings­mäs­sa Ha­bi­ta­re öp­pen till och med sön­dag.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Mäs­s­cent­ret i Helsing­fors är fullt av färg­gran­na väg­gar, möb­ler, blom­möns­ter och ka­kel.

De vi­ta mi­ni­ma­lis­tis­ka och enk­la hem­men finns fort­fa­ran­de där men i mind­re ut­sträck­ning än ti­di­ga­re.

– Den ty­pis­ka skan­di­na­vis­ka sti­len bör­ja­de re­dan för någ­ra år se­dan tap­pa i po­pu­la­ri­tet. Man mås­te än­då kom­ma ihåg att tren­der all­tid är sub­jek­ti­va. Det finns in­te nå­gon kol­lek­tiv in­red­nings- el­ler mo­detrend som al­la mås­te föl­ja. Men tren­der finns det för­stås all­tid, sä­ger Su­san­na Björ­klund, tren­da­na­ly­ti­ker och ku­ra­tor för Ha­bi­ta­res of­fi­ci­el­la trendin­stal­la­tion Sig­nals.

DE NIO STÖRS­TA TRENDERNA JUST NU EN­LIGT SU­SAN­NA BJÖR­KLUND:

Det ska in­te läng­re va­ra mi­ni­ma­lis­tiskt och in­gen­jörs­mäs­sigt. Nu ska det va­ra myc­ket av allt.

Rik­lig­het be­skri­ver den på­gåen­de tren­den gans­ka bra. Det här hör ock­så ihop med lek­full­he­ten.

Att blan­da sti­lar kal­lar Björ­klund för clash-sti­len och fe­no­me­net här­stam­mar från kläd­mo­det. I dag är det helt okej att ha si­denklän­ning och sportskor el­ler ett sport­plagg och hög­klac­kat. Vi blan­dar hejvilt på oli­ka kläd­sti­lar och det syns nu ock­så i in­red­ningstren­der­na.

Folk tän­ker in­te mer som ti­di­ga­re, att man till ex­em­pel in­te kan ha en grön stol mot en vägg i en an­nan ny­ans av grönt. Du kan blan­da sti­lar pre­cis som du vill och det är okej. Nu är man mo­di­ga­re och fram­för allt folk som gil­lar fär­ger vå­gar blan­da oli­ka fär­ger. Man ser ock­så oli­ka for­mer och tex­tili­er såsom sam­met med till ex­em­pel bo­mull.

I mäs­s­cent­ret i Helsing­fors 12–16.9

Öp­pet ons­dag kloc­kan 12–20, tors­dag–fre­dag kloc­kan 10–19 och lör­dag–sön­dag kloc­kan 10-18.

Över 100 in­hems­ka och ut­länds­ka fö­re­tag är på plats

Över 40 fö­re­läs­ning­ar med 80 ta­la­re

ock­så av ti­dens and­ra. Vi­su­el­la ko­der ut­veck­las väl­digt lång­samt och i är själ­va blin­da för dem.

– Vad vi nu tyc­ker är nor­malt och snyggt –som till ex­em­pel hur bi­lar ser ut, hår, smink och möb­ler – kan vi tit­ta till­ba­ka på ef­ter 20 år och sä­ga ”oj, oj det ser ju kons­tigt ut”.

HURHITTARMAN då sin egen smak om man in­te har nå­gon aning vad man gil­lar?

En­ligt Björ­klund är det vik­tigt att lyss­na på sig själv. Då man går hem till nå­gon an­nan så kän­ner man of­ta nå­got. Man kanske tyc­ker att nå­got är jät­te­fint el­ler för färg­grant för ens egen smak.

Du kan lä­ra dig att tän­ka på hur du kän­ner och fun­de­ra på var­för el­ler var­för du in­te gil­lar nå­got.

– Det hjäl­per ock­så att tit­ta på myc­ket, sä­ger Björ­klund. Ju fler blog­gar och tid­ning­ar du lä­ser och fo­ton på hem, in­red­ning, re­stau­rang­er och ho­tell du ser, desto lät­ta­re är det att de­fi­ni­e­ra din egen smak.

BJÖR­KLUND po­äng­te­rar än­då att vi le­ver i ett in­for­ma­tions­sam­häl­le med ett över­ut­bud av idéer och tren­der. Din smak be­ror myc­ket på din bak­grund, ål­der och be­hov. Många är ock­så ny­fik­na och kö­per gär­na nya sa­ker. Nå­got som du först kanske tyck­te var hemskt blir du van vid, bör­jar tyc­ka att är nor­malt och till slut kanske till och med snyggt.

Jag har så många gång­er hört nå­gon sä­ga att ”nu har jag läst den här ar­ti­keln där nå­gon män­ni­ska har sagt att det är så tren­digt att ha det och det”. Jag tän­ker all­tid att ”jaa­ha då, det har jag in­te sett el­ler hört om. Det finns så många tren­der”.

INREDNINGSTRENDER. Ha­bi­ta­re­mäs­san i Helsing­fors på­går till och med sön­dag gör ned­slag i det se­nas­te in­om in­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.