Is som du vill

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Monica Sandberg 040-5828276 monica.sandberg@au­me­dia.fi

g och DRAGS­FJÄRD. Se­dan 1970-ta­let har det fun­nits oli­ka vil­jor om Purun­pää i Drags­fjärd – en del har tyckt att det vack­ra om­rå­det bor­de fre­das, and­ra har ta­lat för nor­malt skogs­bruk och stug­byg­gan­de.

Nu har äga­ren, Konst­sam­fun­dets Sö­der­lång­vik gård, läm­nar in an­sö­kan till NTM-cen­tra­len om fred­ning en­ligt Metso-pro­gram­met.

– Vi vill sat­sa på mång­fald och bio­di­ver­si­tet i vårt skogs­bruk, sä­ger Siv Ves­terlund-Karls­son som sva­rar för går­dens skogs­sköt­sel.

GÅR­DEN HAR LÅ­TIT ut­fö­ra en ut­red­ning över de na­tur­vär­den som finns på om­rå­det.

När fred­ning­en kan bli av be­ror på NTM-cen­tra­lens be­red­skap att gå med på går­dens vill­kor. För­stås är det en frå­ga om in­te ba­ra na­tur­vär­den ut­an ock­så peng­ar – det hand­lar om ett 200 hek­tar stort om­rå­de med lång strand­lin­je. Men i om­rå­det rå­der ock­så be­svär­li­ga av­verk­nings­för­hål­lan­den.

NY­HE­TEN OM fred­nings­an­sö­kan får Rit­va Ko­va­lai­nen att bli verk­ligt glad.

– En så bra nyhet, jät­te­fint, ut­bris­ter hon.

Ko­va­lai­nen är ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Ki­mi­to­öns Na­tur som länge har läm­pat för att om­rå­det skul­le fre­das.

– Det är i Fin­land så säll­synt med så­da­na här obe­bygg­da sto­ra en­het­li­ga om­rå­den vid havs­strand, med skog som spa­rats länge. Om­rå­det är oer­hört vär­de­fullt bå­de för na­tur och män­ni­ska, sä­ger Ko­va­lai­nen.

LIN­NEA DE LA CHAPELLE/SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.