Vur­pa i bo­stads­om­rå­de i Kimito

» Norr­bac­kas sand­väg an­vänds som ral­ly­ba­na.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Vid fem­ti­den i går mor­se ham­na­de en per­son­bil på ta­ket i en kur­va i Norr­bac­ka bo­stads­om­rå­de. De per­so­ner som var med i bi­len kla­ra­de sig ut­an vär­re ska­dor men am­bu­lans till­kal­la­des. Ock­så po­li­sen var på plats lik­som brand­kå­ren som vän­de bi­len på rätt köl.

PO­LI­SEN MISS­TÄN­KER en man född 1996 för att ha kört bi­len med 0,32 mil­li­gram per li­ter al­ko­hol i blo­det. Grän­sen för ratt­fyl­la går vid 0,22 mg/l.

FÖ­RA­REN MISS­TÄNKS ock­så för även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten. Vägen i form av en ög­la ge­nom Norr­bac­ka bo­stads­om­rå­de har länge va­rit Ki­mi­tos in­of­fi­ci­el­la ral­ly­ba­na.

Norr­bac­ka­bor­na har upp­re­pa­de gång­er krävt att kom­mu­nen skul­le as­fal­te­ra vägen. Som det är nu med en sand­väg ge­nom om­rå­det så dam­mar det re­jält på som­ma­ren och så loc­kar vägen till ral­lykör­ning.

– PO­LI­SEN KAN IN­TE va­ra där he­la ti­den men nog vet vi om pro­ble­met, som ex­i­ste­rar ock­så på vin­tern. Av nå­gon or­sak gil­lar ung­do­mar­na att kö­ra ral­ly där ock­så då, sä­ger kri­mi­nalö­ver­kon­sta­pel Tho­mas Wes­ter­holm vid Kimito po­lis­sta­tion.

MONICA SANDBERG

FÖRST PÅ TA­KET. Brand­kå­ren vän­de bi­len rätt. Fär­den gick via di­ket till en kur­va helt nä­ra barn­fa­mil­jers går­dar.

UT­AN VERKAN? Skyl­ten vid in­far­ten till Norr­bac­ka ver­kar in­te ha stor ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.