TPS för­sä­songs­mat­cher:

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fredrik Hägg­man fredrik.hagg­man@au­me­dia.fi Se­basti­an Backman SPT

3.8 Pe­li­cans –TPS 2–0

3.8 TPS – Sport 2–0

3.8 Luk­ko – TPS 2–5

3.8 TPS – Pe­li­cans 0–2

9.8 TPS – Luk­ko 5–2

16.8 TPS – Tap­pa­ra 2–5

23.8 TPS – Väx­jö La­kers 2–5

I mån­dags med­de­la­de TPS att ock­så bac­ken Lau­ri Kor­pi­ko­ski är ur spel de kom­man­de vec­kor­na. Kor­pi­ko­ski miss­tänks ha drab­bats av en hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion.

–Vi vet in­te än­nu hur länge han är från­va­ran­de, men åt­minsto­ne 2–3 vec­kor, sä­ger Ka­ski­nen.

HCTPSTURKUOY vars­la­de om sam­ar­bets­för­hand­ling­ar för två vec­kor se­dan, ef­tersom fö­re­ta­get har gjort mil­jon­för­lus­ter de se­nas­te åren. Sparåt­gär­der­na be­rör än­då in­te den sports­li­ga si­dan av verk­sam­he­ten.

Spelar­bud­ge­ten upp­ges va­ra oför­änd­rad jäm­fört ti­di­ga­re år och lig­ger på un­ge­fär 2,3 mil­jo­ner eu­ro. I DAGS­LÄ­GET spe­lar åt­ta li­ga­lag i rin­kar med Ni­e­mi­nens öns­ke­mått. Pro­ble­met är att fy­ra and­ra rink­mått an­vänds, allt från 28 x 58 me­ter till 30 x 60 me­ter.

El­ler pro­blem och pro­blem – är det verk­li­gen ett? Ni­e­mi­nen sva­rar ja på frå­gan, me­dan Kär­päts guld­trä­na­re Mik­ko Man­ner och Sport­kap­te­nen Erik Ris­ka sä­ger nej.

– Per­son­li­gen skul­le jag in­te ha någon­ting emot att al­la skul­le spe­la i li­ka­da­na rin­kar, men skill­na­der­na hål­ler in­tres­set up­pe, sä­ger Ris­ka, vars lag har den mins­ta rink­stor­le­ken i li­gan.

Han får med­håll av Man­ner:

– Jag tyc­ker att oli­ka rink­stor­le­kar är en ri­ke­dom. Det gör att la­gen får en egen hem­ma­borg och mot­stån­dar­na tving­as brot­tas med det. Det gör att spe­la­re vän­jer sig vid att kla­ra sig i ovana för­hål­lan­den, vil­ket ger dem en skjuts fram­åt.

MEDJÄMNA mel­lan­rum bru­kar oli­ka kraf­ter lob­ba för att Fin­land ska ta ef­ter den nor­da­me­ri­kans­ka mo­del­len och in­fö­ra sma­la­re rin­kar. Var­för? Spe­let blir snab­ba­re och in­ten­si­va­re sam­ti­digt som unga löf­ten lär sig att pre­ste­ra i ”rätt” rink­stor­lek. Käl­la: Ur­hei­lu­leh­ti

De ska än­då till NHL en vac­ker dag.

Trots att Ni­e­mi­nen vill se en för­änd­ring vill han in­te se rin­kar med NHL-mått i Fin­land.

– Spe­let i Eu­ro­pa skil­jer sig från i USA. Kul­tu­ren är an­norlun­da och det ska vi hål­la fast vid. En hy­brid­mo­dell är det bäs­ta.

SKUL­LE IN­TE lo­van­de unga gyn­nas av spel i smal rink?

–Så kan man in­te tän­ka. De unga får re­dan till­räck­ligt med chan­ser.

Erik Ris­ka hål­ler med och tar Sve­ri­ge som ex­em­pel. I vårt väst­ra grann­land är rin­kar­na av måt­tet 30 x 60 me­ter – men Sve­ri­ge pro­du­ce­rar än­då NHL-proffs på lö­pan­de band.

–Sto­ra rin­kar ut­veck­lar ock­så spe­la­re, sä­ger Ris­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.