Jung­ner-Nord­gren: Det krävs mer re­sur­ser för att stop­pa vål­det mot kvin­nor

Åbo Underrättelser - - NYHETER & ANNONSER -

INRIKES. Svens­ka Kvin­no­för­bun­det krä­ver att re­ge­ring­en ska bud­ge­te­ra me­ra peng­ar till vålds­före­byg­gan­de vård.

En­ligt för­bun­dets ord­fö­ran­de An­na Jung­ner-Nord­gren föl­jer Fin­land in­te de in­ter­na­tio­nel­la rikt­lin­jer­na.

En­ligt en lä­ges­rap­port som Stads­rå­det pub­li­ce­ra­de i slu­tet av au­gusti har an­ta­let skydds­hems­plat­ser i Fin­land ökat med 25 så att det i au­gusti 2017 fanns 143 plat­ser.

– Det här är än­då väl­digt långt ifrån de cir­ka 550 plat­ser som bor­de fin­nas en­ligt in­ter­na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­ner. Det är ett stort miss­lyc­kan­de att Fin­land in­te kan skyd­da kvin­nor från det våld som de ut­sätts för, sä­ger Jung­ner-Nord­gren i ett press­med­de­lan­de.

Kvin­no­för­bun­det skri­ver att 1 700 per­so­ner, en­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färds upp­gif­ter, har hän­vi­sats vi­da­re från skydds­hem­men på grund av ut­rym­mes­brist.

Det är en skam­fläck för Fin­land att vi in­te har lyckats för­sva­ra kvin­nors trygg­het och er­bju­da of­fer för våld den hjälp och det stöd de ska ha rätt till, sä­ger Jung­ner-Nord­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.