SFP:s eg­na lis­ta väc­ker mot­stri­di­ga käns­lor bland kan­di­da­ter­na

Val­för­bund skul­le ha gett stör­re trygg­het – men egen lis­ta ger fle­ra möj­lig­he­ter, sä­ger Ber­gqvist och Schau­man. Gu­seff tve­kar om sin kan­di­da­tur.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBOLAND - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

SFP:s tre kan­di­da­ter som re­dan tac­kat ja till en kan­di­da­tur i riks­dags­va­let 2019 ser bå­de för­de­lar och nack­de­lar med krets­sty­rel­sens be­slut att gå till riks­dags­va­let 2019 på egen lis­ta. Niklas Gu­seff, Sand­ra Ber­gqvist och Ida Schau­man har li­te oli­ka åsik­ter

om be­slu­tet.

Mest tvek­sam är sjö­be­va­ka­ren Gu­seff. För ho­nom var den eg­na lis­tan en över­rask­ning och han ha­de hop­pats på ett val­för­bund.

BE­SLU­TET FÅR ock­så kon­se­kven­ser för hans kan­di­da­tur. Som sjö­be­va­ka- re räk­nas han som mi­li­tär­per­son och får in­te va­ra par­ti­po­li­tiskt ak­tiv. Den eg­na lis­tan stäl­ler ho­nom där­för in­för en helt ny si­tu­a­tion.

I ett pri­mär­val in­om SFP skul­le han ha kun­nat stäl­la upp och om han bli­vit hu­vud­kan­di­dat skul­le han san­no­likt ha bli­vit in­vald och kun­nat ta tjänst­le­digt un­der riks­dags­va­let och sin man­dat­pe­ri­od. Nu mås­te han ta sig en tan­ke­stäl­la­re.

– JAG MÅS­TE fun­de­ra om det är möj­ligt för mig att ge mig med i le­ken. Om jag kan­di­de­rar på egen lis­ta kan jag in­te va­ra på jobb och mås- te ta oav­lö­nad tjänst­le­dig­het. Med 17 jämn­star­ka kan­di­da­ter är möj­lig­he­ten att bli in­vald myc­ket mind­re än som SFP:s topp­kan­di­dat i ett val­för­bund, sä­ger Gu­seff.

Han hop­pas än­då att den eg­na lis­tan sät­ter fart på kret­sen och ger fle­ra kan­di­da­ter en möj­lig­het att trä­da fram.

FÖR SFP:S i Åbo ord­fö­ran­de Ida

Schau­man som har när­va­ro­rätt i SFP:s krets­sty­rel­se kom be­slu­tet om den eg­na lis­tan in­te som nå­gon di­rekt över­rask­ning. Som sty­rel­se­med­lem ha­de hon följt pro­ces­sen på nä­ra håll och viss­te vad som var att vän­ta.

– Det är svårt att sä­ga vad som är rätt el­ler fel. En egen lis­ta är all­tid en chans­ning, men sam­ti­digt spän­nan­de och ut­ma­nan­de. Det är in­te alls omöj­ligt att tryg­ga det åbo­länds­ka man­da­tet. Vi har ock­så i val­för- bun­den fått så många rös­ter att det skul­le ha räckt till ett man­dat.

FÖRDELEN MED den eg­na lis­tan är att den en­ga­ge­rar fäl­tet och ger möj­lig­het att fånga upp nya väl­ja­re, sä­ger Schau­man. Hon ska nu sät­ta sig ner till­sam­mans med sin kam­panj­grupp för att gö­ra upp stra­te­gin in­för sin kam­panj. Hon räds in­te kon­kur­ren­sen från de 16 öv­ri­ga kan­di­da­ter­na.

– Det är en bra och po­si­tiv sak med kon­kur­rens. Den mo­bi­li­se­rar par­ti­fäl­tet och väl­jar­na och vi får nya namn med i den åbo­länds­ka po­li­ti­ken. Den ger oss ock­så möj­lig­het att nå nya väl­ja­re ut­an­för vå­ra tra­di­tio­nel­la mål­grup­per. Det ska bli ro­ligt med ett öp­pet ra­ce.

DEN TRED­JE kan­di­da­ten som re­dan med­de­lat om sin kan­di­da­tur är Sand­ra Ber­gqvist, team­le­da­re för det svens­ka tea­met vid Fin­lands kom­mun­för­bund och ti­di­ga­re sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Vä­stå­bo­lands stad. Hon sä­ger att be­slu­tet om en egen lis­ta in­te var helt oväntat.

– Det finns bå­de för­de­lar och nack­de­lar med den. Men nu gäl­ler det att kö­ra sten­hårt för att tryg­ga vårt man­dat, vil­ket är det vik­ti­gas­te.

NU BLIR kam­panj­upp­läg­get ett helt an­nat än i ett val­för­bud med en­dast 2–3 kan­di­da­ter. Kam­pan­jen blir bå­de stör­re och syn­li­ga­re, sä­ger Ber­gqvist.

– Det är klart att det blir ett an­nat upp­lägg, men det för­änd­rar in­te min kam­panj och mitt be­slut att stäl­la upp. För SFP är det nu allt el­ler ing­et som gäl­ler och vi ska sat­sa allt i vår kam­panj.

DAN LOLAX

SAND­RA BER­GQVIST. Kör sten­hårt för att tryg­ga det åbo­länds­ka man­da­tet.

ÅU-FOTO

NIKLAS GU­SEFF. Tve­kar om sin kan­di­da­tur.

ANJA KUUSISTO

IDA SCHAU­MAN. Ser fram emot ett öp­pet ra­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.