HBL

Åbo Underrättelser - - LEDARE - John-Erik Jansén Le­da­re i HBL

AR­BE­TE. Sys­sel­sätt­nings­gra­den i grup­pen 55–64 år är nu re­kord­höga 65 pro­cent, då den låg på 42 pro­cent fö­re depressionen på 1990-ta­let. Här ser fors­kar­na fle­ra or­sa­ker. Pen­sions­re­for­mer­na har lett till att de äld­re stan­nar kvar i ar­bets­li­vet läng­re än ti­di­ga­re. Många lyc­kas ock­så få nytt jobb om de blir ar­bets­lö­sa, men då gäl­ler det of­ta del­tids­jobb el­ler kort­va­ri­ga an­ställ­ning­ar.

Men var­för för­bätt­ras in­te sys­sel­sätt­ning­en i grup­pen 25–54 år? Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut har ing­et svar, ba­ra an­ta­gan­den. Fe­no­me­net är an­tag­li­gen ett ut­slag av match­nings­pro­ble­met som är en kom­po­nent i den struk­tu­rel­la ar­bets­lös­he­ten, man får in­te jobb trots att eko­no­min väx­er. Det kan be­ro på per­ma­nen­ta för­änd­ring­ar i yr­kes­struk­tu­ren, jobb som man gjor­de fö­re kri­sen finns in­te läng­re kvar, och man har in­te den kom­pe­tens som krävs för de nya job­ben. (...)

Det är bra att sys­sel­sätt­ning­en för­bätt­ras för bå­de unga och gam­la. Men det är bå­de ett sam­hälls­e­ko­no­miskt slö­se­ri och en in­di­vi­du­ell tra­ge­di att män­ni­skor som har de­cen­ni­er av pro­duk­tivt ar­bets­liv fram­för sig är ute­stäng­da från da­gens ar­bets­mark­nad. Att läg­ga re­sur­ser på att lö­sa match­nings­pro­ble­met är en lön­sam in­ve­ste­ring för sam­hälls­e­ko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.