PLOCKAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Henrik Oth­man Le­da­re i ÖT och VBL

SOCIALDEMOKRATI. Det är stort sett bba­ra i Storbritannien där La­bour gått mot de eu­ro­pe­is­ka ström­mar­na och öka­de si­na man­dat vid ny­va­let 2017.

(...)

Mil­jo­ner av tra­di­tio­nel­la in­du­stri­jobb har för­svun­nit och vi har fått en helt ny ar­bets­mark­nad med kort­va­ri­ga an­ställ­ning­ar och egen­fö­re­ta­ga­re me­dan au­to­ma­ti­se­ring, ro­bo­tar och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens trängt ut gam­la jobb.

(...)

Sam­ti­digt har den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en i det långa per­spek­ti­vet va­rit myc­ket stark, och länge fanns det ock­så myc­ket att för­de­la. So­ci­al­de­mo­kra­tin stod för en ak­tiv för­del­nings­po­li­tik och be­lö­na­des med go­da val­re­sul­tat.

Se­dan dess har – minst – två för­änd­ring­ar in­träf­fat.

Den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en och det so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka väl­färds­byg­get lyc­ka­des till den grad med att lyf­ta ar­be­tar­klas­sen ur ar­mod att många upp­lev­de sam­häl­let som fär­dig­byggt och rentav kanske såg so­ci­al­de­mo­kra­tin som ett hot mot upp­nåd­da för­må­ner.

Den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en gick i stå sam­ti­digt som ny­li­be­ra­la idéer slog rot och led­de ut­veck­ling­en mot sänk­ta skat­ter sna­ra­re än väl­färds­sats­ning­er.

Plöts­ligt fanns ing­en väl­färd att för­de­la. Sa­des det i al­la fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.